ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไบโอดีเซลในยุคที่ 2 จากแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไบโอดีเซลในยุคที่ 2 จากแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในประเทศไทย
นักวิจัย : วรพล เกียรติกิตติพงษ์
คำค้น : Bio-hydrogenated diesel , Deoxygenation , Diesel-like hydrocarbon , Hydroprocessing , Relevant palm oil
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5380143 , http://research.trf.or.th/node/7574
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรโพรเซสซิ่งของน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มที่ถูกเอา ยางออก และกรดไขมันที่ได้จากกระบวนการกลัน่ น้ำมันปาล์ม เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซล โดยใช้ 5% โดยน้ำหนักของแพลลาเดียมบนตัวรองรับถ่านกัมมันต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยในการทดลอง นี้ได้ทำการหาสภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาของสารตั้งต้นแต่ละชนิดได้แก่ ระยะเวลาในการทำ ปฏิกิริยา อุณหภูมิ และความดันของการเกิดปฏิกิริยา จากผลการทดลองพบว่าเมื่อใช้น้ำมันปาล์มดิบ เป็นสารตั้งต้น ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส และความดัน 40 บาร์ เป็นเวลา 3 ชัว่ โมงจะ ให้ผลได้ของน้ำมันดีเซล 51% และเมื่อใช้น้ำมันปาล์มที่ถูกเอายางออกเป็นสารตั้งต้นพบว่าจะให้ ผลิตภัณฑ์ของน้ำมันดีเซลที่สูงถึง 70% และใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาเพียง 1 ชัว่ โมง และเมื่อใช้กรด ไขมันที่ได้จากกระบวนการกลัน่ น้ำมันปาล์มเป็นสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยาพบว่าให้ผลิตภัณฑ์ของ น้ำมันดีเซลสูงที่สุดคือ 81% โดยใช้สภาวะในการทำปฏิกิริยาต่ำกว่าคือใช้อุณหภูมิ 375 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาเพียง 30 นาที เนื่องจากกรดไขมันที่ได้กระบวนการกลัน่ น้ำมันปาล์มมี องค์ประกอบหลักเป็นกรดไขมันอิสระ นอกจากนี้ยังพบว่าองค์ประกอบหลักที่พบในผลิตภัณฑ์เฟส ของเหลวคือนอร์มัลแอลเคนที่มีคาร์บอนอะตอม 15 และ 17 อะตอม ซึ่งมีคาร์บอนอะตอมน้อยกว่า คาร์บอนอะตอมในกรดไขมันของกรดปาล์มิติกและโอเลอิกอยู่ 1 อะตอม ตามลำดับ นั้นแสดงให้เห็นว่า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเกิดผ่านปฏิกิริยาดีคาร์บ็อคซิลเลชัน่ และดีคาร์บอนิลเลชัน่ เป็นหลัก นอกจากนี้จากงานวิจัยที่ผ่านมาของคณะผู้วิจัย (Kiatkittipong et al., 2008; 2009) ซึ่งได้ทำ ปฏิกิริยาอีเทอริฟิเคชันในตัวกับเอทานอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเบตาซีโอไลต์ สามารถเพิ่มค่าออกเทนด้วย สารประกอบออกซิจิเนตอีเทอร์ และปริมาณโอเลฟินส์ที่เหลืออยู่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ยูโร 4 งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาให้สามารถลดปริมาณโอเลฟินส์ลงอีกพร้อมกับทดแทนน้ำมันด้วยเอทานอล ได้มากขึ้น โดยได้ศึกษาผลของอัตราส่วนซิลิกอนต่ออลูมิเนียมและการเติมโลหะ พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเบ ตาซีโอไลต์ที่มีค่าอัตราส่วนซิลิกอนต่ออลูมิเนียมเท่ากับ 27 (Beta27) ให้ค่าการเปลี่ยนของเอทานอลที่สูง กว่าเบตาซีโอไลต์ที่มีค่าอัตราส่วนซิลิกอนต่ออลูมิเนียมเท่ากับ 42 และ 77 อีกทัง้ เมื่อทำการปรับปรุง Hydroprocessing of crude palm oil (CPO) and its physical refining including degummed palm oil (DPO) and palm fatty acid distillate (PFAD) used to produce diesel with 5 wt.% Pd/C catalyst was studied in this work. The effect of operating parameters such as reaction time, operating temperature, and pressure, was examined in order to determine suitable operating condition for each feedstock. When using CPO as feedstock, the highest diesel yield of 51% was achieved at 400°C and 40 bar with reaction time of 3 h. When gum is removed from CPO, named DPO, the highest diesel yield of 70% was obtained in shorter reaction time of 1 h. In case of PFAD, which mainly contains free fatty acids, maximum diesel yield of 81% could be obtained with milder conditions of 375°C and reaction time of 0.5 h. The main liquid products are n-pentadecane and n-heptadecane, which contain one carbon atom shorter than the total length of corresponding fatty acid C(n-1) i.e. palmitic and oleic acid, respectively, which are obtained via decarboxylation/decarbonylation pathways. In addition, according to our previous works the wide range of ethers production by FCC self-etherification with ethanol catalyzed by beta zeolite could effectively enhance the RON, sustain the demand of oxygenated ethers and the amount of remaining olefinic compounds in the products are in compliance with the limiting values regulated by Euro IV standard (Kiatkittipong et al., 2008; 2009); however, converting the rest olefinic compounds would be beneficial both in terms of olefins reduction and enhanced ethanol substitution in gasoline. In this study, the influences of Si/Al ratio and the addition of copper (Cu) or magnesium (Mg) in the beta zeolite on the reaction performance were investigated. It was found that the beta zeolite with Si/Al ratio of 27 (beta27) can enhance higher ethanol conversion than those of 42 and 77. In addition, the modification of beta27 by Cu (Cu- beta27) can further improve the ethanol conversion from 38.2% (beta27) to 55.1%, and the olefin content reduction from 46.2% (beta27) to 62.4%.

บรรณานุกรม :
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ . (2556). การผลิตไบโอดีเซลในยุคที่ 2 จากแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ . 2556. "การผลิตไบโอดีเซลในยุคที่ 2 จากแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ . "การผลิตไบโอดีเซลในยุคที่ 2 จากแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ . การผลิตไบโอดีเซลในยุคที่ 2 จากแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.