ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพัสดุคงคลังในโรงงานประกอบเครื่องจักรกลเกษตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพัสดุคงคลังในโรงงานประกอบเครื่องจักรกลเกษตร
นักวิจัย : ณัฐกาญจน์ โพธิ์สัมฤทธิ์
คำค้น : การควบคุมสินค้าคงคลัง , ฮิวริสติกอัลกอริทึม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17535
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดเส้นทางการขนส่งชิ้นส่วนและการจัดการพัสดุคงคลังของโรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตร โดยพิจารณาต้นทุนการจัดเก็บพัสดุคงคลังและต้นทุนการขนส่งชิ้นส่วนเท่านั้น โรงงานตัวอย่างต้องการเปลี่ยนวิธีการขนส่งชิ้นส่วน จากเดิมที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนแต่ละบริษัทเป็นผู้ส่งชิ้นส่วนมายังโรงงานตัวอย่าง เป็นการขนส่งโดยใช้หลักการมิลค์รัน คือ รถขนส่งชิ้นส่วน 1 คันจะไปรับชิ้นส่วนจากหลายๆบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน แล้วจึงส่งมายังโรงงาน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งได้ เนื่องจากเดิมบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนจัดส่งชิ้นส่วนไม่เต็มคันรถ อีกทั้งรอบการส่งที่ไม่แน่นอน ทาให้โรงงานต้องเก็บพัสดุคงคลังไว้เป็นจานวนมาก งานวิจัยนี้ได้นาเสนอวิธีการจัดเส้นทางการขนส่งชิ้นส่วนและการจัดการพัสดุคงคลังสาหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งหมด 69 บริษัท โดยใช้วิธีการฮิวริสติกแม็กมินแอนท์ซิสเต็ม (Max-Min Ant Systems) ในการวิเคราะห์หาเส้นทาง รวมถึงจานวนชิ้นส่วนที่จัดเก็บ จานวนที่ขนส่ง ขนาดของรถที่ใช้ในการขนส่ง โดยได้มีการออกแบบแบบจาลองคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมของฮิวริสติกตามเงื่อนไขต่างๆที่พิจารณา ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บพัสดุคงคลังและต้นทุนการขนส่งที่เกิดขึ้นให้ต่ำสุด อีกทั้งมีการเปรียบเทียบคาตอบที่ได้จากแบบจาลองคณิตศาสตร์ที่แก้ปัญหาโดยโปรแกรม CPLEX กับคาตอบที่ได้จากฮิวริสติกที่ขนาดปัญหาเล็ก 12 ปัญหา ซึ่งผลที่ได้คือ คาตอบแตกต่างกันน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ และจากการจัดเส้นทางการขนส่งชิ้นส่วนและการจัดการพัสดุคงคลังสาหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนของโรงงานตัวอย่างนี้สามารถลดต้นทุนการจัดเก็บชิ้นส่วนลงได้ 60.23% และลดต้นทุนการขนส่งลงได้ 19.29% เมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิม

บรรณานุกรม :
ณัฐกาญจน์ โพธิ์สัมฤทธิ์ . (2552). วิธีการฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพัสดุคงคลังในโรงงานประกอบเครื่องจักรกลเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐกาญจน์ โพธิ์สัมฤทธิ์ . 2552. "วิธีการฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพัสดุคงคลังในโรงงานประกอบเครื่องจักรกลเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐกาญจน์ โพธิ์สัมฤทธิ์ . "วิธีการฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพัสดุคงคลังในโรงงานประกอบเครื่องจักรกลเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ณัฐกาญจน์ โพธิ์สัมฤทธิ์ . วิธีการฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพัสดุคงคลังในโรงงานประกอบเครื่องจักรกลเกษตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.