ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนศิลปศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนศิลปศึกษา
นักวิจัย : วินัย ศรีกนก
คำค้น : ศิลปศึกษา -- การศึกษาและการสอน , การสอน -- อุปกรณ์ , การฝึกสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ ปัทมาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745632783 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18907
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาถึงความรู้และประสบการณ์ทางสื่อการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาก่อนออกฝึกสอน 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและปัญหาเกี่ยวกับการใช้และการผลิตสื่อการสอนศิลปศึกษาของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการเรียนวิชาโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิธีดำเนินการวิจัย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาระดับประโยคครูมัธยมศิลปหัตถกรรมและระดับศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม) ที่ผ่านการฝึกสอนแล้ว จำนวน 255 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละและอัตราส่วนประมาณค่าและนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง สรุปผลการวิจัย 1. เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ทางสื่อการสอนของนักศึกษาก่อนออกฝึกสอนนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองมีความรู้ทางสื่อการสอนดี แต่ขาดความชำนาญในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นโดยเฉพาะประเภทเครื่องฉาย เพราะโอกาสฝึกใช้มีน้อยมากและนักศึกษาเกือบทั้งหมดไม่เคยเป็นครูมาก่อนเลย 2. ความคิดเห็นและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้และการผลิตสื่อการสอนในการฝึกสอน นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้สื่อการสอนขณะฝึกสอนจะทำให้นักเรียนสนใจบทเรียนมากกว่าปกติ นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อการสอนเพื่อประกอบการสอนแบบบรรยายมากกว่าการสอนแบบอื่น สื่อการสอนที่นักศึกษานิยมใช้มาก ได้แก่ การสาธิต รูปภาพ ของจริงและการทดลอง ส่วนเครื่องฉายประเภท ภาพยนตร์และฟิล์มสตริป ใช้น้อยที่สุด ปัญหาการใช้สื่อการสอนที่นักศึกษาประสบคือ ขาดทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์บางชนิด ปัญหาสภาพห้องเรียนไม่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอน ด้านการผลิตสื่อการสอน นักศึกษาฝึกสอนส่วนมากจะผลิตสื่อการสอนโดยตนเองร่วมกับนักเรียน สื่อการสอนที่นำมาใช้ส่วนมากซื้อด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว สื่อการสอนที่นักศึกษาผลิตได้ด้วยตนเองส่วนใหญ่ ได้แก่ สมุดภาพ ของจำลอง ภาพการ์ตูน แผนภูมิ ภาพพลิก ส่วนสาเหตุที่นักศึกษาไม่ผลิตสื่อการสอนเอง เพราะประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ ไม่มีเวลา สถานที่ เครื่องมือ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกสอนที่มีต่อผลของการเรียนวิชาโสตทัศนศึกษา นักศึกษาฝึกสอนเห็นว่าวิชาโสตทัศนศึกษามีประโยชน์ต่อการฝึกสอนมาก ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ผลิตสื่อการสอนบางชนิดได้ แต่การสอนเนื้อหาวิชายังไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร เวลาฝึกปฏิบัติน้อยเกินไปและขาดผู้สอนที่มีประสบการณ์อย่างแท้จริง ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงการสอนวิชาโสตทัศนศึกษาให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตร โดยเพิ่มเวลาฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น ควรจัดตั้งเป็นศูนย์โสตทัศนศึกษาเพื่อจัดหาอุปกรณ์สื่อการสอนต่าง ๆ บริการนักศึกษาฝึกสอนให้เพียงพอ

บรรณานุกรม :
วินัย ศรีกนก . (2527). ความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนศิลปศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย ศรีกนก . 2527. "ความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนศิลปศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย ศรีกนก . "ความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนศิลปศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
วินัย ศรีกนก . ความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนศิลปศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.