ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการใช้วัสดุการสอนในหอสมุดกลางของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการใช้วัสดุการสอนในหอสมุดกลางของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : พะวงพิศ เทียนทิม
คำค้น : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา , ห้องสมุดกับผู้อ่าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วนิดา สุรวดี , สรชัย พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18295
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้หอสมุดกลางของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษางานบริการของหอสมุดกลางที่ให้แก่อาจารย์ ตลอดจนศึกษาปัญหาและความต้องการใช้วัสดุการสอนในหอสมุดกลางของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคาดว่าผลจากการวิจัยนี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบรรณารักษ์ นำไปแก้ไขปรับปรุงหอสมุดกลางและจัดหาวัสดุการสอน ตลอดจนปรับปรุงงานบริการเพื่อสนองความต้องการของคณาจารย์ ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณาจารย์ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จากคณาจารย์ประจำ 7 คณะ จำนวน 236 คน โดยจำแนกเป็นคณาจารย์ที่เป็นสมาชิกหอสมุดกลาง จำนวน 130 คน และคณาจารย์ที่ไม่เป็นสมาชิกหอสมุดกลาง จำนวน 106 คน ให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยได้รับแบบสอบถามคืนจำนวนทั้งสิ้น 209 ชุด หรือร้อยละ 88.55 ของจำนวนที่แจกแบบสอบถาม ผลของการวิจัยสรุปได้ว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่นิยมใช้ตำราภาษาต่างประเทศเพื่อการค้นคว้าประกอบการสอน รองลงมาใช้ตำราภาษาไทย ในด้านการเข้าใช้หอสมุดกลาง คณาจารย์ใช้หอสมุดกลางน้อยมาก คือหลายเดือนครั้ง จุดมุ่งหมายสำคัญที่ไปใช้คือ เพื่อการค้นคว้าประกอบการสอน ส่วนจำนวนวัสดุการสอนในหอสมุดกลาง คณาจารย์เห็นว่า วัสดุการสอนเกือบทุกหมวดมีจำนวนน้อย สาเหตุที่คณาจารย์ไม่อยากไปใช้หอสมุดกลาง เพราะหอสมุดกลางอยู่ไกล คณาจารย์ไปใช้ไม่สะดวก และวัสดุการสอนมีไม่ตรงกับความต้องการ ทั้งยังเก่าล้าสมัย ส่วนในด้านบริการนั้น คณาจารย์นิยมใช้บริการยืมหนังสือและวัสดุการสอนอื่น ๆ มากที่สุด สำหรับบริการที่คณาจารย์ต้องการให้หอสมุดกลางจัดมากที่สุดคือ จัดทำคู่มือช่วยค้นคว้าหนังสือที่มีวิธีใช้ยุ่งยาก จัดทำรายชื่อหนังสือใหม่แจกตามสาขาวิชาที่อาจารย์สนใจ หมุนเวียนวารสารทางวิชาการฉบับใหม่สุดแก่อาจารย์ และบริการถ่ายเอกสารจากต่างประเทศ ส่วนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆนั้น คณาจารย์ต้องการให้หอสมุดกลางปรับปรุงกฎเกณฑ์ระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องการให้ปรับปรุงวัสดุการสอนทุกหมวดให้ทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของคณาจารย์ รวมทั้งปรับปรุงกริยามารยาทของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดในด้านต่าง ๆ ด้วย ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยคือ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หอสมุดกลางอย่างเพียงพอ เพื่อการดำเนินงานและจัดซื้อวัสดุการสอนที่จำเป็นต่อการสอน และความต้องการของคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา ส่วนข้อเสนอแนะสำหรับห้องสมุดคือ ควรจัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติให้เพียงพอกับการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ และควรมีการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันด้วย

บรรณานุกรม :
พะวงพิศ เทียนทิม . (2524). ปัญหาการใช้วัสดุการสอนในหอสมุดกลางของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พะวงพิศ เทียนทิม . 2524. "ปัญหาการใช้วัสดุการสอนในหอสมุดกลางของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พะวงพิศ เทียนทิม . "ปัญหาการใช้วัสดุการสอนในหอสมุดกลางของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
พะวงพิศ เทียนทิม . ปัญหาการใช้วัสดุการสอนในหอสมุดกลางของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.