ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการจัดตารางการผลิตสำหรับส่วนงานเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดจำนวนงานล่าช้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดตารางการผลิตสำหรับส่วนงานเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดจำนวนงานล่าช้า
นักวิจัย : กฤษฎา หาญสมบัติ
คำค้น : อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- การควบคุมการผลิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17526
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการจัดตารางการผลิตสาหรับส่วนงานเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดจานวนงานล่าช้า ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีการจัดตารางโดยใช้การค้นหาแบบทาบูในการหาคาตอบการจัดตารางการผลิตบนเครื่องจักรขนานซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกันโดยพิจารณาเวลาปรับตั้งเครื่องจักรขึ้นกับงานก่อนหน้าเพื่อให้มีจานวนงานล่าช้าน้อยที่สุด การทดสอบประสิทธิภาพของการค้นหาแบบทาบูที่พัฒนาขึ้นกระทาโดยการเปรียบเทียบค่าวัตถุประสงค์กับค่าคาตอบที่ดีที่สุดที่ได้จากรูปแบบทางคณิตศาสตร์ การค้นหาแบบทาบูสามารถหาคาตอบที่ให้ค่าวัตถุประสงค์เท่ากับคาตอบที่ดีที่สุด 100 ชุดข้อมูลจาก 108 ชุดข้อมูลซึ่งคิดเป็นค่าความแตกต่างเฉลี่ย 7.41% จากค่าที่ดีที่สุดและได้ทดสอบวิธีการจัดตารางด้วยการค้นหาแบบทาบูเปรียบเทียบกับวิธีการของโรงงานกรณีศึกษา การค้นหาแบบทาบูสามารถสร้างวิธีการจัดตารางที่ให้ค่าวัตถุประสงค์เฉลี่ยที่ดีกว่าวิธีการของโรงงานกรณีศึกษาอยู่ถึง 30.2% งานวิจัยนี้ได้สร้างโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลการจัดตารางและแสดงผลการจัดตารางซึ่งสามารถแสดงผลเป็นรูปภาพได้ ทาให้สามารถแสดงวิธีการจัดตารางที่ง่ายต่อความเข้าใจ

บรรณานุกรม :
กฤษฎา หาญสมบัติ . (2552). การพัฒนาการจัดตารางการผลิตสำหรับส่วนงานเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดจำนวนงานล่าช้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษฎา หาญสมบัติ . 2552. "การพัฒนาการจัดตารางการผลิตสำหรับส่วนงานเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดจำนวนงานล่าช้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษฎา หาญสมบัติ . "การพัฒนาการจัดตารางการผลิตสำหรับส่วนงานเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดจำนวนงานล่าช้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
กฤษฎา หาญสมบัติ . การพัฒนาการจัดตารางการผลิตสำหรับส่วนงานเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดจำนวนงานล่าช้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.