ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชา "การวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจ" โดยใช้ระเบียบวิธีสถิติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชา "การวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจ" โดยใช้ระเบียบวิธีสถิติ
นักวิจัย : พัชนี ศิรตานนท์
คำค้น : สถิติ -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรชัย พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17619
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงด้านเนื้อหาวิชานี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าปัญหาการเรียนวิชาการวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจ ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต เกิดขึ้นจากพื้นฐานวิชาสถิติในระดับปริญญาตรีของนิสิตมีไม่เพียงพอ และ/หรือการอุทิศเวลาเพื่อการศึกษาวิชานี้ไม่เพียงพอ จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สาเหตุที่มีการถอนวิชาการวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตในแต่ละภาคการศึกษา เป็นจำนวนค่อนข้างสูงนั้น เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ทำงานระหว่างศึกษา ทำให้ไม่มีเวลามาเรียนและเรียนไม่เข้าใจ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีความพยายามและอุทิศเวลาเพื่อการเรียนวิชานี้มาก แต่ก็ยังมีปัญหาในการเรียน ซึ่งสรุปได้ว่าเกิดขึ้นจากพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาสถิติในระดับปริญญาตรีของนิสิตมีไม่เพียงพอ จากผลการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบวิชาการวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจ กับคะแนนเฉลี่ยวิชาสถิติในระดับปริญญาตรีของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต พบว่า คะแนนทั้งสองชุดมีความสัมพันธ์กันด้วยระดับนัยสำคัญ 5% อย่างไรก็ตาม นิสิตส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เนื้อหาวิชานี้ยากและมากเกินไป ถ้ามีการตัดเนื้อหาวิชาบางหัวข้อทิ้งไป และเลือกเรียนเฉพาะหัวข้อที่สามารถนำไปประยุกต์ทางธุรกิจโดยตรง จะทำให้เนื้อหาวิชานี้น่าสนใจยิ่งขึ้น และช่วยให้อาจารย์สามารถสอนได้ช้าลง และมีเวลาในการอธิบายรายละเอียดของแต่ละหัวข้อของเนื้อหาวิชาได้มากขึ้น ซึ่งอาจลดปัญหาการเรียนวิชานี้ได้ ทั้งยังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีในการเรียนวิชานี้อีกด้วย สำหรับปัญหาด้านปริมาณหนังสือในห้องสมุดมีไม่เพียงพอกับจำนวนนิสิต และการบริหารของห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยนั้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ควรนำมาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

บรรณานุกรม :
พัชนี ศิรตานนท์ . (2524). การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชา "การวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจ" โดยใช้ระเบียบวิธีสถิติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชนี ศิรตานนท์ . 2524. "การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชา "การวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจ" โดยใช้ระเบียบวิธีสถิติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชนี ศิรตานนท์ . "การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชา "การวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจ" โดยใช้ระเบียบวิธีสถิติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
พัชนี ศิรตานนท์ . การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชา "การวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจ" โดยใช้ระเบียบวิธีสถิติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.