ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทย
นักวิจัย : วิกานดา มุทิตานนท์
คำค้น : การเปิดรับข่าวสาร , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน , ทัศนคติ , ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ , ธนาคารพาณิชย์|zไทย , Media exposure , Environmental protection -- Citizen participation , Attitude ‪(Psychology)‬ , Social responsibility of business , Banks and banking -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พัชนี เชยจรรยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17890
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ศึกษาความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทย การวิจัยเป็นเชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนรวม โดยใช้สถิติ T-test และ F-test (One-way ANOVA) นำมาประมวลผลโดยใช้เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25-35 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยประกอบอาชีพเป็นพนักงานในบริษัทเอกชน/ห้างร้าน โดยมีรายได้ส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป โดยส่วนใหญ่มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดทำงานอยู่ในธนาคารไทยพาณิชย์มากที่สุด และส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์มากที่สุด แต่ใช้บริการหรือธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกสิกรไทยมากที่สุด พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด เช่น จดหมายข่าวอีเมลล์ (E-newsletter) และแถบโฆษณา (Banner Ads) รองลงมาคือ สื่อเฉพาะกิจ อาทิ มือ/แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์หรือนิทรรศการกิจกรรมเพื่อสังคมการฝึกอบรมหรือการจัดสัมมนา เว็บไซต์ของธนาคาร รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางตู้เอทีเอ็ม และสื่อบุคคล โดยพบว่าสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ยังเป็นสื่อที่ประชาชนเปิดรับข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้านทัศนคติที่มีต่อการนำเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมขอธนาคารพาณิชย์ไทย พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมในเรื่องของการลดใช้กระดาษ และนำกระดาษที่ใช้แล้วนำไปรีไซเคิล เป็นกิจกรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและสามารถปฎิบัติได้ง่าย ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เคยมีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์ลดการใช้สลิปจากเครื่องเอทีเอ็ม โดยการเลือกไม่รับสลิปจากเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อลดปริมาณตัดต้นไม้โดยลดการใช้กระดาษ ส่วนความสัมพันธ์ด้านการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ ที่มีต่อการนำเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การเปิดรับข่าวสารการทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทยจากสื่อต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการนำเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทย

บรรณานุกรม :
วิกานดา มุทิตานนท์ . (2553). การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิกานดา มุทิตานนท์ . 2553. "การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิกานดา มุทิตานนท์ . "การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
วิกานดา มุทิตานนท์ . การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.