ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาศิลปการโฆษณาระดับอุดมศึกษา เรื่อง การจัดวางแบบโฆษณา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาศิลปการโฆษณาระดับอุดมศึกษา เรื่อง การจัดวางแบบโฆษณา
นักวิจัย : พัน สุขเจริญ
คำค้น : แบบเรียนสำเร็จรูป , ศิลปศึกษา -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาศิลปะการโฆษณา สำหรับนักศึกษาศิลปศึกษา คณะออกแบบ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่างวิธีดำเนินการวิจัย 1. สร้างบทเรียนแบบโปรแกรม สำหรับวิชาศิลปะการโฆษณา เรื่องการจัดวางแบบโฆษณา โดยจัดทำเป็นสไลด์เทปโปรแกรม 2. ทดสอบบทเรียนแบบโปรแกรมกับนักศึกษาศิลปะ จำนวน 30 คน โดยให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วทำบทเรียนประกอบสไลด์เทป เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบโปรแกรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ผลการวิจัย บทเรียนสไลด์เทปโปรแกรมมีประสิทธิภาพ 93.17/90.50 แสดงว่าบทเรียนสไลด์เทปโปรแกรม มีประสิทธิภาพในการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ที่ตั้งไว้ ข้อเสนอแนะ 1. ควรส่งเสริมให้มีการสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม ทางวิชาศิลปศึกษาให้มากขึ้น 2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมนี้กับวิธีการสอนแบบโปรแกรมต่างๆหรือเปรียบเทียบการสอนกับการสอนแบบอื่นๆอีก

บรรณานุกรม :
พัน สุขเจริญ . (2522). การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาศิลปการโฆษณาระดับอุดมศึกษา เรื่อง การจัดวางแบบโฆษณา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัน สุขเจริญ . 2522. "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาศิลปการโฆษณาระดับอุดมศึกษา เรื่อง การจัดวางแบบโฆษณา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัน สุขเจริญ . "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาศิลปการโฆษณาระดับอุดมศึกษา เรื่อง การจัดวางแบบโฆษณา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
พัน สุขเจริญ . การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาศิลปการโฆษณาระดับอุดมศึกษา เรื่อง การจัดวางแบบโฆษณา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.