ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมประเภทผลไม้กระป๋อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมประเภทผลไม้กระป๋อง
นักวิจัย : พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
คำค้น : ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- มาตรฐาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรพัฒน์ วัชรประทีป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17613
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษา (1) ความเป็นมาตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดมาตรฐาน (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐานทั้งในและนอกประเทศ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าว และผลของการกำหนดมาตรฐานที่มีต่ออุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง (3) สภาพอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋องในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มการผลิตและการค้าในอนาคต และ (4) ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดมาตรฐานและการบังคับใช้ ซึ่งสมควรจะหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ผลไม้กระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดมาตรฐานทั้งที่เป็นบังคับและมาตรฐานให้เลือกใช้ตามความสมัครใจ ดังนั้น จึงสามารถศึกษาถึงคุณลักษณะของมาตรฐานเหล่านั้น และเปรียบเทียบถึงผลของการกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับว่าต่างกับการกำหนดเป็นมาตรฐานให้เลือกใช้ตามความสมัครใจหรือไม่ เพียงไร ในปัจจุบันหน่วยงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการมาตรฐานอาหารที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกมี 2 หน่วยงาน คือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน และคณะกรรมาธิการว่าด้วยการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ และมีองค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศภาคพื้นเอเชีย ซึ่งกำลังจะก่อตั้งขึ้นอีกองค์การหนึ่ง สำหรับประเทศไทยนับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2520 ได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 198 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานบังคับ 5 มาตรฐาน สำหรับมาตรฐานผลไม้กระป๋อง ได้กำหนดแล้ว 4 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานบังคับ 1 มาตรฐาน คือมาตรฐานสับปะรดกระป๋อง ซึ่งมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ทำให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนมาตรฐานลิ้นจี่กระป๋อง ลำไยกระป๋อง เงาะกระป๋อง เป็นมาตรฐานที่ให้เลือกใช้ตามความสมัครใจ จึงยังไม่มีผู้ใดขอใช้เครื่องหมายมาตรฐาน หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า มาตรฐานที่ให้เลือกใช้ตามความสมัครใจนั้นอาจไม่มีผลในทางปฏิบัติก็ได้ ผลของการวิเคราะห์สภาพการณ์เกี่ยวกับเรื่องการมาตรฐานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋องชี้ให้เห็นปัญหาสำคัญซึ่งน่าจะได้ทำการวิจัย และหาทางแก้ไขต่อไป คือ 1. ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้และความตื่นตัวเกี่ยวกับการมาตรฐาน 2. ขาดข้อมูลที่จะใช้อ้างอิง ตลอดจนผลการทดสอบและการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งทำให้การกำหนดมาตรฐานแต่ละมาตรฐานต้องใช้เวลานาน 3. มาตรฐานที่กำหนดขึ้นแล้ว ถ้าไม่ใช่มาตรฐานบังคับ ก็อาจไม่มีผลในทางปฏิบัติ เช่น มาตรฐานผลไม้กระป๋องทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไย และเงาะกระป๋อง ยังไม่มีผู้ขอรับใบอนุญาตใช้เครื่องหมายมาตรฐาน 4. การควบคุมตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังขาดกำลังคน เครื่องมือเครื่องใช้และหน่วยตรวจสอบ

บรรณานุกรม :
พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ . (2520). การกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมประเภทผลไม้กระป๋อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ . 2520. "การกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมประเภทผลไม้กระป๋อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ . "การกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมประเภทผลไม้กระป๋อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ . การกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมประเภทผลไม้กระป๋อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.