ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกณฑ์การตัดสินครูประถมศึกษาดีเด่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เกณฑ์การตัดสินครูประถมศึกษาดีเด่น
นักวิจัย : จารึก นนทวาสี
คำค้น : ครู -- การประเมินผล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเกณฑ์มาตรฐานสำหรับใช้ตัดสินครูประถมศึกษาดีเด่น สายปฏิบัติงานสอน วิธีดำเนินการวิจัย ตัวอย่างประชากรประกอบด้วย ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด จำนวน 62 คนและครูวิชากลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีต่อแบบจำลองเกณฑ์การตัดสินครูประถมศึกษาดีเด่น ซึ่งจะสร้างจาก การศึกษาคุณสมบัติของครูดีเด่นจากทัศนะของไทยและต่างประเทศ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า(Rating Scale) ตามแบบลิเคอร์ท (Likert) มีจำนวน 7 หมวด ประกอบด้วยคุณลักษณะของครูดีเด่นจำนวน 144 ข้อ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 13 ท่าน ตรวจแก้ไข และแนะนำ คงเหลือ คุณลักษณะของครูดีเด่นเพียง 117 ข้อหลังจากการสอบถามความคิดเห็นแล้ว นำแบบสอบถามมา วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละสำหรับประเมินสถานภาพของผู้แสดงความคิดเห็น ค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ̅ ) สำหรับหาค่าเฉลี่ยของความเห็นของกลุ่มตัวอย่างประชากร ที่มีต่อรายการข้อนั้นๆ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สำหรับการกระจายของความเห็นของกลุ่มตัวอย่างประชากร ที่มีต่อรายการข้อนั้น และค่าที (t-test) สำหรับทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความเห็นของผู้อำนวยการ การประถมศึกษาจังหวัด กับครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา เกี่ยวกับหมวดต่างๆ ในแบบจำลองเกณฑ์ตัดสิน ที่ระดับความมีวินัยสำคัญ .05 ผลการวิจัย ความเห็นที่มีต่อรายการคุณลักษณะของครูดีเด่น สามารถนำไปจัดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ในการตัดสินครูประถมศึกษาดีเด่นได้ รวม 101 ข้อ แยกเป็นหมวดต่างๆ เรียงตามลำดับความ สำคัญ คือ ด้านการสอน ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน ด้านความสัมพันธ์และการบริการด้านคุณลักษณะเฉพาะตัวครู ด้านธุรการและพัฒนา

บรรณานุกรม :
จารึก นนทวาสี . (2524). เกณฑ์การตัดสินครูประถมศึกษาดีเด่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารึก นนทวาสี . 2524. "เกณฑ์การตัดสินครูประถมศึกษาดีเด่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารึก นนทวาสี . "เกณฑ์การตัดสินครูประถมศึกษาดีเด่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
จารึก นนทวาสี . เกณฑ์การตัดสินครูประถมศึกษาดีเด่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.