ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้ว ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้ว ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วิทอง ตัณฑกุลนินาท
คำค้น : วีดิทัศน์ , วีดิทัศน์ -- การตลาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุธารักษ์ สุนทรภูษิต , นงนิตย์ ศิริโภคากิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18904
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พณ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทปบันทึกภาพ การดำเนินงานทางด้านการตลาดของบริษัทตัวแทนจำหน่าย เทปบันทึกภาพศูนย์ผลิตวิดีโอเทปและศูนย์วิดีโอเทป ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาปัญหาและโอกาสทางการตลาดตลอดจนทัศนคติ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทราบถึง แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพ ผลจากการวิจัยปรากฏว่า บริษัทตัวแทนจำหน่ายเทปบันทึกภาพและศูนย์ผลิตวิดีโอเทปส่วนมากมีลักษณะกิจการเป็นในรูปบริษัทจำกัด มีโครงสร้างที่เป็นทางการ ส่วนศูนย์วิดีโอเทปส่วนมากมีลักษณะเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว ไม่มีโครงสร้างที่เป็นทางการ การดำเนินงานทางการตลาดของบริษัทตัวแทนจำหน่ายในปัจจุบันประสบปัญหาการแข่งขันด้านราคาอย่างมากจากปัญหาการลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันมีมากถึง 54% ของปริมาณความต้องการของตลาดเทปบันทึกภาพประกอบกับศูนย์ผลิตวิดีโอเทป ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เพียง 10 แห่ง และศูนย์วิดีโอเทปมีอยู่เพียง 362 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครที่ส่วนมากพิจารณาให้ความสำคัญด้านราคามากกว่าคุณภาพในการตดสินใจเลือกซื้อเทปบันทึกภาพ และให้ความสำคัญในด้านการซื้อด้วยราคาเครดิตมากกว่าการซื้อด้วยราคาเงินสด และศูนย์วิดีโอเทปส่วนมากจะดำเนินธุรกิจโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงมักเกิดกรณีพิพาทในการละเมิดลิขสิทธิ์ของศูนย์ผลิตวิดีโอเทปที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ ทั้งนี้อันเนื่องจากการดำเนินธุรกิจวิดีโอเทปในช่วงแรกที่ไม่มีการคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องจนกระทั่งในเดือนมกราคม 2526 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นบริษัทแรกในเมืองไทย หลังจากนั้นไม่นานก็มีการเปลี่ยนแปลงตลาดเทปบันทึกภาพในลักษณะการซื้อขายภาพยนต์ที่มีลิขสิทธิ์มากมายหลายบริษัท ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จนในปัจจุบันนี้จะเหลือเพียงบริษัทใหญ่ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่ยังคงดำเนินธุรกิจวิดีโอเทป ปัญหาที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบันนี้ คือ การลักลอบนำเข้าเทปบันทึกภาพเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งนับวันละขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราการเจริญเติบโตของตลาดเทปบันทึกภาพที่เพิ่มขึ้น โดยที่มีผลกระทบต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายเทปบันทึกภาพโดยตรง และทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากการเก็บพิกัดอัตราศุลกากรภาษีนำเข้าจำนวนปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้การเจริญเติบโตของธุรกิจวิดีโอเทปโดยปราศจากกฎหมายควบคุมและขาดการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพยนต์ต้องห้าม ลามกอนาจาร สารคดี และข่าวสารสำคัญต่าง ๆ ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ตลอดจนมีผลกระทบต่อความมั่งคงของประเทศชาติในเรื่องทำการละเมิดโดยการพาดสายเคเบิ้ลทีวีตามเสาไฟฟ้าเสาโทรเลข ตามอาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะในเขตชายแดนของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันด้านราคาของบริษัทตัวแทนจำหน่ายเทปบันทึกภาพที่ตัดราคาขายเทปเปล่ากันเองเพื่อสร้างหรือรักษาส่วนครองตลาดของตนเองให้มากที่สุดดีที่สุด ศูนย์ผลิตวิดีโอเทปที่มีการขาย ตัดราคาม้วนเทปต้นฉบับ (FIRST COPY) ให้แก่ศูนย์วิดีโอเทปต่าง ๆ ซึ่งก็มีการแข่งขันตัดราคาค่าเช่าวิดีโอเทปให้แก่คนที่มาเช่าดู ทำให้ศูนย์วิดีโอเทปประสบภาวการณ์ขาดทุน หรือ รายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายบางแห่งก็เลิกกิจการไปหรือเปลี่ยนไปดำเนินธุรกิจอื่น ๆ การแข่งขันด้านราคาก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ จำนวนและราคาเทปเปล่าไม่แน่นอน คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ผู้เช่าวิดีโอเทปก็จะไม่คำนึงถึงคุณภาพของวิดีโอเทปที่เช่าไปดู คงคำนึงแต่ราคาค่าเช่าถูกที่สุด เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้วมีการเจริญเติบโตมากยิ่ง ๆ ขึ้นในอนาคต ควรจะมีการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด โดยรัฐบาลควรพิจารณาหามาตรการลดการลักลอบนำเข้าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาจพิจารณาลดพิกัดอัตราศุลกากรในการนำเข้าเทปเปล่าชนิดนี้และเร่งการพิจารณาร่างกฎหมายควบคุมกิจการเทป และวัสดุโทรทัศน์รวมทั้งเคเบิ้ลที.วี (CABLE T.V.) เพื่อรัฐจะได้สามารถควบคุมดูแลศูนย์ผลิตวิดีโอเทปและศูนย์วิดีโอเทปให้ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหันมาเน้นในด้านคุณภาพของวิดีโอเทป ทำให้ผู้เช่าวิดีโอเทปหันมาให้ความสำคัญด้านคุณภาพมากกว่าราคาค่าเช่าวิดีโอเทปและบริษัทตัวแทนจำหน่าย

บรรณานุกรม :
วิทอง ตัณฑกุลนินาท . (2529). แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้ว ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิทอง ตัณฑกุลนินาท . 2529. "แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้ว ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิทอง ตัณฑกุลนินาท . "แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้ว ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
วิทอง ตัณฑกุลนินาท . แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้ว ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.