ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา
นักวิจัย : วริสรา ศักดาจิวะเจริญ
คำค้น : ทารกคลอดก่อนกำหนด , ทารก -- การดูแล , มารดาและทารก , โรงพยาบาล -- การรับและการจำหน่ายผู้ป่วย , Premature infants , Infants -- Care , Mother and infant , Hospitals -- Admission and discharge
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประนอม รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17854
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด ของมารดาในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการวางแผนการจำหน่าย 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด ของมารดาในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการวางแผนการจำหน่าย กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาและทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ ที่เข้ารับการรักษาในหน่วยบริบาลทารกแรกเกิด (NICU) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 40 คู่ แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คู่ และกลุ่มควบคุม 20 คู่ โดยจับคู่ให้มีความคล้ายคลึงกันในด้านอายุและประสบการณ์การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายตามแนวคิดของ Clemen-Stone et al. (1995) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แผนการจำหน่าย แผนการสอน คู่มือการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด และคู่มือการวางแผนการจำหน่าย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือกำกับการทดลอง ได้แก่ แบบประเมินความรู้มารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมและแบบบันทึกการติดตามเยี่ยมบ้านและทางโทรศัพท์ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดาในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายอยู่ในระดับดี และ 2) พฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการวางแผนการจำหน่าย หลังการทดลองดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วริสรา ศักดาจิวะเจริญ . (2553). ผลของโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วริสรา ศักดาจิวะเจริญ . 2553. "ผลของโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วริสรา ศักดาจิวะเจริญ . "ผลของโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
วริสรา ศักดาจิวะเจริญ . ผลของโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.