ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของบริษัทจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของบริษัทจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard)
นักวิจัย : ฐิติมา สุวรรณรังษี
คำค้น : มาตรฐานการทำงาน , การวางแผนธุรกิจ , การวางแผนเชิงกลยุทธ์ , สมรรถนะ -- การวัด , การเปรียบเทียบจุดเด่น (การจัดการ) , ไอเอสโอ 9001 , Performance standards , Business planning , Strategic planning , Performance -- Measurement , Benchmarking ‪(Management)‬ , ISO 9001 Standard
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17793
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

กำหนดสมรรถนะมาตรฐานของบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard) ภายใต้ 5 มุมมอง โดยแบ่งเป็นการวัดผลกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรคือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา และเนื่องจากลักษณะธุรกิจซึ่งต้องซื้อสินค้ามาจำหน่ายต่อยังลูกค้า ดังนั้นจึงต้องวัดผลกระบวนการดำเนินงานภายนอกด้วย คือ มุมมองด้านซัพพลายเออร์ ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย (1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (2) กำหนดดัชนีชี้วัดสมรรถนะการดำเนินงานระดับองค์กร และเชื่อมโยงกลยุทธ์สู่ระดับแผนกเพื่อการปฏิบัติ โดยอาศัยหลักการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (3) กำหนดค่าเป้าหมาย (4) จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมของดัชนีวัดสมรรถนะภายใต้แต่ละมุมมอง (5) พัฒนาระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและทบทวนค่าเป้าหมายที่กำหนดขึ้นสำหรับแผนกขาย โดยการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (6) จัดทำระบบเอกสารเพื่อการตรวจติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต สรุปผลการกำหนดดัชนีชี้วัดสมรรถนะการดำเนินงานแต่ละแผนกได้ดังนี้ แผนกขายมีจำนวน 17 ดัชนี แผนกวิศวกรรมมีจำนวน 9 ดัชนี แผนกจัดซื้อและควบคุมสินค้ามีจำนวน 10 ดัชนี แผนกการเงินมีจำนวน 6 ดัชนี แผนกขนส่งมีจำนวน 6 ดัชนี และแผนกบริหารงานบุคคลมีจำนวน 3 ดัชนี จากนั้นนำดัชนีชี้วัดแผนกขายมาเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งผลที่ได้พบว่าดัชนีชี้วัดที่ต่ำกว่าคู่เปรียบเทียบ มีดังนี้ ดัชนียอดขายลูกค้าใหม่ ต่ำกว่า 26% ดัชนีส่งมอบตรงเวลา ต่ำกว่า 4% ดัชนีการปิดการขาย ต่ำกว่า 5% ดัชนีความสามารถในการวางแผนการตลาด ต่ำกว่า 20% และ ดัชนีการฝึกอบรม ต่ำกว่า 11%

บรรณานุกรม :
ฐิติมา สุวรรณรังษี . (2553). การกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของบริษัทจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติมา สุวรรณรังษี . 2553. "การกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของบริษัทจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติมา สุวรรณรังษี . "การกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของบริษัทจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ฐิติมา สุวรรณรังษี . การกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของบริษัทจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.