ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผู้ทรงตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผู้ทรงตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
นักวิจัย : พฤฒิพร เนติโพธิ์
คำค้น : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , ตั๋วเงิน , ตั๋วเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิเศษ เสตเสถียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745612588 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17426
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

ในปัจจุบันนี้ธุรกิจการค้าของประเทศไทยได้เจริญขึ้นเป็นอันมากทั้งในและนอกประเทศและธุรกิจยิ่งเจริญเติบโตมากขึ้นเท่าใด ตั๋วเงินก็นับวันแต่จะทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือในความสะดวกและรวดเร็วในการชำระหนี้ทางการค้าและธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้แล้วตั๋วเงินยังช่วยทำให้การพาณิชย์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยการใช้ตั๋วเงินเป็นเครื่องมือในการออกเครดิตเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือลงทุนประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งการที่ตั๋วเงินจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ได้นั้น ก็ต่อเมื่อตกอยู่ในมือของผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ด้วยเหตุนี้วิทยานิพนธ์นี้ จึงมุ่งที่จะศึกษาค้นคว้าหลักกฎหมายตั๋วเงินในส่วนที่ว่าด้วยผู้ทรงตั๋วเงินโดยละเอียด โดยจุดประสงค์เพื่อที่เรียนรู้ถึงความหมาย, สิทธิ, การจำกัดสิทธิของผู้ทรงตั๋วเงิน ว่ามีอยู่แค่ไหนเพียงใด และนอกจากสิทธิที่มีอยู่แล้วผู้ทรงตั๋วเงินยังจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำกับใครบ้าง อย่างไร โดยจะศึกษาทั้งในเนื้อหากฎหมายและปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบเน้นหนักกับกฎหมายตั๋วเงินของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้วิวัฒนาการและพัฒนาการมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้จะได้เสนอแนะถึงข้อคิดเห็นตลอดจนข้อบกพร่องของกฎหมายที่ยังบัญญัติไว้ไม่แจ้งชัด เพื่อจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นต่อไป แม้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมุ่งที่จะศึกษาถึงความเกี่ยวพันและบทบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นหลักก็ตามแต่ก็จะได้อ้างอิงหรือเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ได้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นด้วย

บรรณานุกรม :
พฤฒิพร เนติโพธิ์ . (2525). ผู้ทรงตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พฤฒิพร เนติโพธิ์ . 2525. "ผู้ทรงตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พฤฒิพร เนติโพธิ์ . "ผู้ทรงตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
พฤฒิพร เนติโพธิ์ . ผู้ทรงตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.