ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 ปีการศึกษา 2526

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 ปีการศึกษา 2526
นักวิจัย : วิชัย วนาพรรณ์
คำค้น : ศีลธรรมจรรยา , นักเรียน -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18900
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ในเขตการศึกษา 12 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับจริยธรรมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 4. เพื่อเปรียบเทียบระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2526 กับระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2523 ซึ่งวิจัยไว้โดยกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ สมมติฐานในการวิจัย 1. ระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 ของโรงเรียนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลแตกต่างกัน 2. ระดับจริยธรรมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 แตกต่างกัน วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 12 การสุ่มตัวอย่างประชากรทำเป็น 2 ขั้นตอน คือ สุ่มโรงเรียนแบบแบ่งชั้น (Stratifield random sampling) โดยแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล แล้วสุ่มนักเรียนแบบมีระบบ (systematic random sampling) จากโรงเรียนระดับจังหวัด 365 คน ระดับอำเภอ 367 คน และระดับตำบล 361 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น 1,093 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเชิงสถานการณ์ (situation test) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจริยธรรมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงโดยใช้ t-test และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล โดยใช้ One-way ANOVA โดยโปรแกรมสำเร็จรูป สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยพบว่า 1. ค่าเฉลี่ยและระดับจริยธรรมแต่ละด้านของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2526 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3 มีเพียงจริยธรรมด้านหิริโอตัปปะ ของนักเรียนชายด้านเดียวที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 2 2. ค่าเฉลี่ยและระดับจริยธรรมแต่ละด้านของนักเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3 มีจริยธรรมด้านหิริโอตัปปะเพียงด้านเดียวที่นักเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 2 3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนจริยธรรมแต่ละด้านของนักเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน มีจริยธรรมเพียง 2 ด้านที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลแตกต่างกัน คือ จริยธรรมด้านสติสัมปชัญญะ ค่าเฉลี่ยของคะแนนของโรงเรียนระดับจังหวัดแตกต่างกับโรงเรียนระดับตำบลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 และจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ค่าเฉลี่ยของคะแนนของ โรงเรียนระดับอำเภอ แตกต่างกับโรงเรียนระดับตำบลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนจริยธรรมแต่ละด้านของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 มีจริยธรรม เพียงด้านเดียวที่ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน คือ ความไม่ประมาท 5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนจริยธรรมแต่ทุกด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2526 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2523 ในเขตการศึกษา 12 ระดับจริยธรรมแต่ละด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2526 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเดียวกับระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2523 ในเขตการศึกษา 12 ยกเว้นจริยธรรมด้านการใฝ่สัจจธรรมเพียงด้านเดียวที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2526 อยู่ในระดับ 3 ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2523 อยู่ในระดับ 2

บรรณานุกรม :
วิชัย วนาพรรณ์ . (2527). ระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 ปีการศึกษา 2526.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชัย วนาพรรณ์ . 2527. "ระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 ปีการศึกษา 2526".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชัย วนาพรรณ์ . "ระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 ปีการศึกษา 2526."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
วิชัย วนาพรรณ์ . ระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 ปีการศึกษา 2526. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.