ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน" สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน" สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
นักวิจัย : นพดล สหชัยเสรี
คำค้น : สถาปัตยกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน , การสอน -- อุปกรณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ ปัทมาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19468
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

การวิจัยนี้เป็นการสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน” สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ และเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สร้างขึ้นโดย นำเนื้อหาของวิชานี้มาแบ่งออกเป็น 6 หน่วยแล้วเลือกมาสร้างชุดการสอน 4 ชุด คือ ชุดการสอนที่ 1 (หน่วยที่ 1) เรื่อง "สีที่ใช้ในการตกแต่ง” หน่วยที่ 2 เรื่อง "ห้องน้ำ” หน่วยที่ 3 เรื่อง "องค์ประกอบและกฎเกณฑ์ในการออกแบบ” และหน่วยที่ 4 เรื่อง "พัฒนาการของเครื่องเรือนตะวันตก” ชุดการสอนทั้ง 4 ชุดนี้ ผู้วิจัยได้สร้างโดยใช้สื่อประสมในการนำเสนอบทเรียน ได้นำไปทดลองหาประสิทธิภาพตามลำดับขั้น คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มเล็ก และทดลองภาคสนามกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ชั้นปีที่ 1 ในการทดลองผู้วิจัยให้นักศึกษามีการทดสอบก่อนเรียน ประกอบกิจกรรมการเรียนทำแบบฝึกหัดประจำศูนย์ และทำแบบทดสอบหลังเรียน นำข้อมูลที่ได้มาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และหาความแตกต่างของความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการทดลองค่าที (t-test) ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน” ชุดที่ 1, 2, 3 และ 4 (หน่วยที่1, 2, 3 และ 4) มีประสิทธิภาพ 93.5/93.83, 94.33 / 96.33, 92.5/92.5, และ 98.5/97.5 ตามลำดับ ซึ่งได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ผลการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าจากการเรียนด้วยชุดการสอนช่วยให้ความรู้ของนักศึกษาในวิชา "พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน” เพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
นพดล สหชัยเสรี . (2523). การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน" สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพดล สหชัยเสรี . 2523. "การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน" สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพดล สหชัยเสรี . "การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน" สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
นพดล สหชัยเสรี . การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน" สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.