ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้สำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่ และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้สำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่ และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : นนทลี หวังเทอดเกียรติ
คำค้น : นักการเมือง , สภาจังหวัด , สภาเทศบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745613002 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18420
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงผลกระทบของความสำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่และบทบาทที่มีต่อการกระทำหน้าที่และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาล และความสำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่และบทบาทและการกระทำหน้าที่และบทบาทกับตัวแปรต่อไปนี้ คือ ระดับการศึกษา ฐานะได้แก่อาชีพและรายได้ ความใกล้ชิดสื่อมวลชนได้แก่ประเภทข่าวสารที่สนใจติดตาม และความใกล้ชิดประชาชนได้แก่การได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาล การดำเนินการศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ประชากรที่ศึกษา คือ สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมาชิกสภาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ข้อมูลนำเสนอเป็นร้อยละและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการทดสอบไคสแควร์ การศึกษาวิจัยปรากฏผลดังนี้ 1. ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าความสำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่และบทบาทและการกระทำหน้าที่และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาลแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากความแตกต่างในปัจจัยต่างๆ ดังนี้ คือ ก. ระดับการศึกษา ข. ฐานะ (อาชีพและรายได้) ค. ความใกล้ชิดสื่อมวลชน ง. ความใกล้ชิดประชาชน 2. ความสำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่และบทบาทไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้การกระทำหน้าที่และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาลแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
นนทลี หวังเทอดเกียรติ . (2525). การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้สำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่ และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นนทลี หวังเทอดเกียรติ . 2525. "การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้สำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่ และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นนทลี หวังเทอดเกียรติ . "การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้สำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่ และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
นนทลี หวังเทอดเกียรติ . การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้สำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่ และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.