ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยในระดับอนุบาล โดยใช้แบบสอบวาดภาพกู๊ดอีนัฟ-แฮร์ริส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยในระดับอนุบาล โดยใช้แบบสอบวาดภาพกู๊ดอีนัฟ-แฮร์ริส
นักวิจัย : นนท์ศุกรีย์ ค้าทันเจริญ
คำค้น : เชาว์ -- การทดสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาพ วาดเขียน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18406
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยในระดับอนุบาล แยกตามระดับอายุและเพศ โดยใช้แบบสอบวาดภาพกู๊ดอีนัฟ-แฮร์ริส ประเมินความเที่ยงและความตรงของแบบสอบ และศึกษาปกติวิสัยของวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของเด็กกลุ่มนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นเด็กอนุบาลจำนวน 328 คนจากโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาล 4 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบวาดภาพกู๊ดอีนัฟ-แอร์ริส และแบบทดสอบวัดความพร้อมในการเรียนอ่าน นำคะแนนที่ได้จากแบบสอบวาดภาพมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง หาค่าความเที่ยงของแบบสอบวาดภาพโดยใช้สูตรคูเตอร์-ริชาร์ดสัน 20 หาค่าความตรงของแบบสอบเมื่อใช้ความพร้อมในการเรียนอ่านเป็นเกณฑ์โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และทดสอบความมีนัยสำคัญด้วยการทดสอบค่าทีและสร้างตารางปกติวิสัยในรูปของไอคิวเบี่ยงเบน และตำแหน่งเปอร์เซนไตล์ ผลการวิจัยปรากฏว่า 1. วุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของนักเรียนที่ระดับอายุ 4 ปี 5 ปี และ 6 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.01 ในมาตราผู้ชาย มาตราผู้หญิง และมาตราตัวเอง และวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาเพิ่มขึ้นตามระดับอายุตั้งแต่ 4 ปี จนถึง 6 ปี 2. วุฒิภาวะของนักเรียนชายและหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ในมาตราผู้หญิงและมาตราตัวเอง แต่ในมาตราผู้ชายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของนักเรียนหญิงสูงกว่าชายในมาตราผู้หญิงและมาตราตัวเอง นอกจากนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างระดับอายุและเพศ 3. วุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการเรียนอ่าน 4. สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบสอบวาดภาพมีค่าตั้งแต่ .91 ถึง .96 สัมประสิทธิ์ความตรงของแบบสอบเมื่อใช้ความพร้อมในการเรียนอ่านเป็นเกณฑ์ มีค่า .40 โดยสัมประสิทธิ์ความตรงมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
นนท์ศุกรีย์ ค้าทันเจริญ . (2523). การศึกษาวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยในระดับอนุบาล โดยใช้แบบสอบวาดภาพกู๊ดอีนัฟ-แฮร์ริส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นนท์ศุกรีย์ ค้าทันเจริญ . 2523. "การศึกษาวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยในระดับอนุบาล โดยใช้แบบสอบวาดภาพกู๊ดอีนัฟ-แฮร์ริส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นนท์ศุกรีย์ ค้าทันเจริญ . "การศึกษาวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยในระดับอนุบาล โดยใช้แบบสอบวาดภาพกู๊ดอีนัฟ-แฮร์ริส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
นนท์ศุกรีย์ ค้าทันเจริญ . การศึกษาวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยในระดับอนุบาล โดยใช้แบบสอบวาดภาพกู๊ดอีนัฟ-แฮร์ริส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.