ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการบริหารภาษีอากรของกรมสรรพากร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการบริหารภาษีอากรของกรมสรรพากร
นักวิจัย : นงพงา บุญเปี่ยม
คำค้น : กรมสรรพากร , ภาษีอากร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรใจ ศิรินุพงศ์ , สุภาภรณ์ พลนิกร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745642223 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18392
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

ในปัจจุบัน กรมสรรพากรเป็นกรมที่มีภาระหน้าที่ในการหารายได้จากภาษีอากรที่ใหญ่ที่สุดให้แก่รัฐบาล ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรให้สามารถบรรลุประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายการจัดเก็บภาษีอากรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้นั้น กรมสรรพากรจะต้องดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารภาษีอากรของกรมฯ ในด้านการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับความสมัครใจในการชำระภาษีอากรของประชาชนโดยทั่วไปให้สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาการดำเนินงาน และการบริหารงานภาษีอากรของกรมสรรพากร พบว่ามีปัญหาต่างๆที่กรมสรรพากรต้องเผชิญอยู่คือ 1) ปัญหาในด้านการคลังของรัฐบาล ที่ทำให้กรมสรรพากรต้องใช้ความพยายามในการจัดเก็บภาษีอากร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ 2) ปัญหาในด้านผู้เสียภาษี ที่ยังขาดความสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองดี ซึ่งนำไปสู่การหลีกเลี่ยงและหลบหลีกการเสียภาษีอากร 3) ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาเจ้าหน้าที่ การอำนวยการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านงบประมาณ ยังต้องได้รับการปรับปรุง 4) ปัญหาในการปฏิบัติการ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ผู้เสียภาษี ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายประมวลรัษฎากร และระเบียบแนวทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร นอกจากนั้นยังมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ในการศึกษา ผู้เขียนได้ตั้งสมมติฐานไว้ 2 ประการและได้ผลการศึกษาดังนี้ ประการที่ 1 ยอมรับสมมติฐานที่ว่า “การบริหารภาษีอากรของกรมสรรพากรในปัจจุบัน ยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดการพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการบริหารภาษีอากร” ประการที่ 2 ยอมรับสมมติฐานที่ว่า “การกระจายหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ในการปฏิบัติการไปยังสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ จะทำให้การบริหารภาษีอากรของกรมสรรพากรในด้านการจัดเก็บภาษีอากร และการให้บริการแก่ประชาชนดีขึ้น” ในการแก้ไขปัญหา สามารถแบ่งการแก้ไขปัญหาออกตามแหล่งที่มาของปัญหาได้ดังนี้ 1) ด้านผู้เสียภาษี โดยการหาวิธีการเพื่อสร้างความสมัครใจ ในการเสียภาษีอากร 2) ด้านเจ้าหน้าที่ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3) ด้านประมวลรัษฎากร โดยการปรับปรุงแก้ไขช่องโหว่ของกฎหมาย

บรรณานุกรม :
นงพงา บุญเปี่ยม . (2528). การศึกษาการบริหารภาษีอากรของกรมสรรพากร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงพงา บุญเปี่ยม . 2528. "การศึกษาการบริหารภาษีอากรของกรมสรรพากร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงพงา บุญเปี่ยม . "การศึกษาการบริหารภาษีอากรของกรมสรรพากร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
นงพงา บุญเปี่ยม . การศึกษาการบริหารภาษีอากรของกรมสรรพากร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.