ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
นักวิจัย : นงนุช สุวรรณแสง
คำค้น : สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน , อาจารย์มหาวิทยาลัย -- ทัศนคติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัจฉรา ประไพตระกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18388
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัญหาทั่วไปและความคิดเห็นของอาจารย์ในวิทยาลัยครู เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา เพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชานี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อถามกลุ่มประชากร ซึ่งได้แก่ อาจารย์ผู้สอนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา ในวิทยาลัยครูทั่วประเทศรวม 29 แห่ง จำนวน63 คน ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามคืน 58 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.06 ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบคำบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้สอนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี เพิ่งสำเร็จการศึกษาและไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามาก่อน ชั่วโมงสอนของอาจารย์อยู่ในระดับที่เหมาะสมคือ 6-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อาจารย์ผู้สอนวิชานี้เกือบทั้งหมดเป็นอาจารย์นิเทศก์ด้วย อาจารย์ผู้สอนวิชานี้ส่วนหนึ่งสอนเพราะเห็นว่าเป็นวิชาที่มีประโยชน์ แต่อาจารย์อีกส่วนหนึ่งสอนเพราะหัวหน้าสายวิชาจัดให้สอน อาจารย์ส่วนใหญ่เตรียมการสอนเป็นอย่างดีทุกครั้ง วิธีการสอนและกิจกรรมที่อาจารย์ปฏิบัติบ่อยครั้งก็คือการบรรยายแล้วเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและการให้นักศึกษาฝึกสอนในกลุ่มเดียวกัน ช่วยกันติชมแก้ไข วิพากษ์วิจารณ์ ส่วนวิธีสอนและกิจกรรมที่ใช้น้อยมากหรือไม่เคยใช้เลยคือ การเชิญวิทยากรมาบรรยายและการพานักศึกษาออกไปศึกษานอกสถานที่ การเลือกใช้วิธีการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนนั้น อาจารย์ผู้สอนจะเลือกโดยคำนึงถึงสภาพความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียนเป็นหลัก หนังสือที่ใช้ค้นคว้าและอุปกรณ์การสอนนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่กล่าวว่ามีไม่พอกับความต้องการ การวัดผลส่วนใหญ่ที่อาจารย์ใช้ก็คือ ให้นักศึกษาประเมินผลกันเอง ปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ประสบอยู่และต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขก็คือ หลักสูตร ประมวลการสอนหนังสือต่างๆที่ใช้ค้นคว้าประกอบการสอน และอุปกรณ์การสอน นอกจากนี้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีความรู้มากขึ้น โดยการให้ได้ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าที่เป็นอยู่ หรือการจัดอบรมสัมมนา เพื่อจะได้นำความรู้ความคิดใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
นงนุช สุวรรณแสง . (2521). ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงนุช สุวรรณแสง . 2521. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงนุช สุวรรณแสง . "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
นงนุช สุวรรณแสง . ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.