ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย" ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์-เทป เป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย" ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์-เทป เป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคล
นักวิจัย : นงลักษณ์ น้ำผุด
คำค้น : สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , การสอนด้วยสื่อ , แบบเรียนสำเร็จรูป
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิบูลย์ศรี วาสนสมสิทธิ์ , สุนันท์ ปัทมาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745627402 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18382
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปเป็นกลุ่มกับรายบุคคล การเลือกตัวอย่างประชากรซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2524 ของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 39 คน ทั้งสองกลุ่มมีผลการเรียนซึ่งเปรียบเทียบจากคะแนนสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผู้วิจัยได้ใช้บทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทป ที่สร้างขึ้นเองทดลองสอนตัวอย่างประชากรทั้งสองกลุ่ม โดยสอนกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่ม และสอนกลุ่มทดลองเป็นรายบุคคล แล้ววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองกลุ่มโดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นำผลการทดลองทั้งสองกลุ่มมาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
นงลักษณ์ น้ำผุด . (2526). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย" ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์-เทป เป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ น้ำผุด . 2526. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย" ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์-เทป เป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ น้ำผุด . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย" ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์-เทป เป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
นงลักษณ์ น้ำผุด . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย" ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์-เทป เป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.