ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและผลิตไบโอเซ็นเซอร์ชิปโดยใช้อิเลคโทรดที่ทำจากวัสดุฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและผลิตไบโอเซ็นเซอร์ชิปโดยใช้อิเลคโทรดที่ทำจากวัสดุฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร
นักวิจัย : นภัสถ์ ไตรโรจน์
คำค้น : biosensing applications , Design and fabrication , diamond-like carbon (DLC) electrodes , microfluidic chip
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5380031 , http://research.trf.or.th/node/7525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์คือทำการสร้าง microfluidic three-electrode electrochemical biosensor chip โดยมีฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรเป็นขั วทำงาน สำหรับการตรวจวัดทางชีวภาพและการแปลงสัญญาณจาก ปฏิกิริยาเคมีให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรถูกเตรียมด้วยเทคนิคการตกสะสมไอ ระเหยทางเคมีของแก๊สมีเทนและไฮโดรเจนที1คลื1นความถี1วิทยุ (RF-PECVD) ลงบนกระจกสไลด์และแผ่น ซิลิกอน ซึ1งได้ทำการเจือไนโตรเจนลงในฟิล์มเพื1อเพม1ิ ความสามารถในการนำไฟฟ้า การตรวจสอบสมบัติ ทางกายภาพและสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของฟิล์มที1สังเคราะห์ขึน ใช้เทคนิคดังนี (1) Raman spectroscopy เพื1อ วิเคราะห์โครงสร้างของฟิล์ม (2) UV/Visible spectroscopy สำหรับการหาค่าช่องว่างในแถบพลังงาน (3) การ วัดมุมที1ผิวสัมผัสระหว่างฟิล์มและหยดนํ าเพื1อตรวจสอบสมบัติความชอบนํ าบนพื นผิวของฟิล์ม (4) attenuated total reflectance-Fourier transform infrared (ATR-FTIR) สำหรับการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพื นผิว ของฟิล์ม และ (5) การทดสอบด้วยเทคนิค cyclic voltammetry กับสารรีดอกซ์มาตรฐาน Fe(CN)6 3-/ Fe(CN)6 4- เพื1อศึกษาปฏิกิริยาการแลกเปลี1ยนอิเล็กตรอนที1เกิดขึ นระหว่างอิเล็กโทรดและสารรีดอกซ์ สำหรับ polydimethylsiloxane (PDMS) microfluidic three-electrode cell chip ที1สร้างขึน ประกอบด้วย ฟิล์มคาร์บอน คล้ายเพชรเป็น working electrode เงินเป็น reference electrode และ ทองเป็น counter electrode โดยได้ เชื1อมต่อ glucose oxidase บนพืน ผิวของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรอิเล็กโทรดภายในชิปด้วยพันธะโควาเลนต์ โดยใช้ EDC/NHS ซึ1งผลการตรวจวิเคราะห์นํ าตาลกลูโคสได้แสดงให้เห็นว่า microfludic chip ที1สร้างขึน สามารถตรวจจับกลูโคสแบบ mediator-free ได้ This work aims to construct a prototype microfluidic chip-based electrochemical sensor system that employs diamond-like carbon (DLC) electrodes as the working electrodes used for biosensor probing and electronic transduction of chemical reactions. DLC thin films are prepared on glass slides and silicon substrates by radio frequency plasma enhanced chemical vapor deposition (RF-PECVD) using a gas mixture of methane and hydrogen. Doping the films with nitrogen has also been performed in order to improve the electrical conductivity. Certain physical and electrochemical properties of the films are obtained using the following characterization techniques: (1) Raman spectroscopy to investigate the film structures, (2) UV/Visible spectroscopy to determine the optical band gap energies, (3) contact angle measurements to evaluate the surface hydrophilicity of the films, (4) attenuated total reflectance-Fourier transform infrared (ATRFTIR) spectroscopy to acquire the information of chemical functional groups presented on the films’ surfaces, and (5) cyclic voltammetry measurements with a standard redox species (Fe(CN)6 3- /Fe(CN)6 4-) to study the electrode kinetics. The polydimethylsiloxane (PDMS) microfluidic threeelectrode cell chip comprises of a DLC working electrode, a silver reference electrode, and a gold counter electrode. On-chip immobilization of glucose oxidase (GOx) at the DLC surfaces is realized through a covalent linkage through EDC/NHS chemistry. The results indicate that a mediator-free amperometric detection of glucose can be achieved with this device.

บรรณานุกรม :
นภัสถ์ ไตรโรจน์ . (2557). การออกแบบและผลิตไบโอเซ็นเซอร์ชิปโดยใช้อิเลคโทรดที่ทำจากวัสดุฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นภัสถ์ ไตรโรจน์ . 2557. "การออกแบบและผลิตไบโอเซ็นเซอร์ชิปโดยใช้อิเลคโทรดที่ทำจากวัสดุฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นภัสถ์ ไตรโรจน์ . "การออกแบบและผลิตไบโอเซ็นเซอร์ชิปโดยใช้อิเลคโทรดที่ทำจากวัสดุฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
นภัสถ์ ไตรโรจน์ . การออกแบบและผลิตไบโอเซ็นเซอร์ชิปโดยใช้อิเลคโทรดที่ทำจากวัสดุฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.