ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำนายผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำนายผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
นักวิจัย : เพลินพิศ นันทจิต
คำค้น : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทุมพร ทองอุไทย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17784
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

จุดมุ่งหมายในการวิจัยนี้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้วิธีการต่างกันระหว่างปีการศึกษา 2513, 2514 และ 2515 ในแต่ละสายวิชาเอกรวม 7 สายวิชาด้วยกัน โดยใช้ตัวอย่างประชากรจำนวน 826 คน นอกจากนี้ยังศึกษาตัวทำนายที่สำคัญในการใช้คัดเลือกครั้งนี้ด้วย ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกในปีการศึกษา 2513, 2514 และ 2515 ในแต่ละสายวิชาเอก ตัวทำนายที่สำคัญได้นำเสนอตามสาขาวิชาเอกและปีการศึกษาดังนี้ ก. สายวิชาเอกคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2513 ได้แก่ คะแนนจากแบบสอบคัดเลือกวิชาเอกคณิตศาสตร์ แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และคะแนนจากแบบสอบความถนัดชุดต่างประเภท ชุดอนุกรมสัมพันธ์ ชุดแปลภาพ และชุดภาพเหมือน ปีการศึกษา 2514 ได้แก่ แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ปีการศึกษา 2515 ได้แก่คะแนนจากแบบสอบคัดเลือกวิชาเอกคณิตศาสตร์ ข. สายวิชาเอกเคมี เฉพาะปีการศึกษา 2514 ได้แก่คะแนนจากแบบสอบความถนัดชุดภาษาไทย ชุดต่างประเภท ชุดสรุปความ และชุดภาพสัมพันธ์เท่านั้นที่ใช้ทำนายได้ ค. สายวิชาเอกภาษาไทย ไม่มีแบบสอบใดใช้ทำนายได้ ง. สายวิชาเอกประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2513 ได้แก่แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง คะแนนจากแบบสอบความถนัดชุดต่างประเภท ชุดแปลภาพ และปีการศึกษา 2514 ได้แก่คะแนนจากแบบสอบคัดเลือกวิชาเอกประวัติศาสตร์ แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คะแนนจากแบบสอบความถนัดชุดภาษาไทย และชุดต่างประเภท จ. สายวิชาเอกภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2513 ได้แก่แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และคะแนนจากแบบสอบความถนัดชุดอนุกรมสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2514 ได้แก่แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ฉ.สายวิชาเอกสังคมศึกษา เฉพาะปีการศึกษา 2514 เท่านั้นที่ใช้ทำนายได้ ได้แก่ แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง คะแนนจากแบบสอบความถนัดชุดคณิตศาสตร์ และชุดจัดประเภท ช. สายวิชาเอกภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2514 ได้แก่คะแนนจากแบบสอบคัดเลือกวิชาเอกภาษาอังกฤษ แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง คะแนนจากแบบสอบความถนัดชุดภาษาไทย ชุดต่างประเภท ชุดคณิตศาสตร์ ชุดสรุปความ และชุดภาพสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2515 ได้แก่คะแนนจากแบบสอบคัดเลือกวิชาเอกภาษาอังกฤษ แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง คะแนนจากแบบสอบความถนัดชุดภาษาไทย ชุดต่างประเภท ชุดคณิตศาสตร์ ชุดจัดประเภท และชุดอุปมาอุปไมย

บรรณานุกรม :
เพลินพิศ นันทจิต . (2519). การทำนายผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพลินพิศ นันทจิต . 2519. "การทำนายผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพลินพิศ นันทจิต . "การทำนายผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
เพลินพิศ นันทจิต . การทำนายผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.