ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการปรากฎของแบนเนอร์ การใช้เทคนิคจูงใจและความสอดคล้องของเนื้อหาแบนเนอร์กับเนื้อหาเวปไซต์ ต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการปรากฎของแบนเนอร์ การใช้เทคนิคจูงใจและความสอดคล้องของเนื้อหาแบนเนอร์กับเนื้อหาเวปไซต์ ต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์
นักวิจัย : พิมชนก ธรรมนิยม
คำค้น : โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต , แบนเนอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัชพงศ์ ตั้งมณี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17348
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

แม้ว่าการโฆษณาบนอินเตอร์เนตด้วยแบนเนอร์จะได้รับความนิยมเพื่อเป็นสื่อในการโฆษณาสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย แต่นักวิจัยจำนวนมากยังคงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการนำเสนอแบนเนอร์รวมถึงเนื้อหาบนแบนเนอร์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมเวปไซต์จนนำไปสู่การเพิ่มจ านวนคลิ้กบนแบนเนอร์ การศึกษานี้มุ่งเน้นวิเคราะห์ผลกระทบของ (1) รูปแบบการปรากฏขึ้นของแบนเนอร์ (2) การใช้เทคนิคจูงใจบนแบนเนอร์ และ (3) ความสอดคล้องของเนื้อหาบนแบนเนอร์กับเนื้อหาบนเวปไซต์ ที่มีต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์ โดยทดลองในสภาพแวดล้อมจริง (Quasi Experiment) การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การปรากฏขึ้นของแบนเนอร์มีผลต่อจำนวนคลิ้กบนแบนเนอร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทว่าการใช้เทคนิคการจูงใจที่แตกต่างกันกลับไม่พบผลกระทบต่อจำนวนคลิ้กบนแบนเนอร์ เช่นเดียวกันกับความสอดคล้องของเนื้อหาบนแบนเนอร์กับเนื้อหาเวปไซต์ที่แตกต่างกัน ไม่พบผลกระทบต่อจำนวนคลิ้กบนแบนเนอร์ จากข้อสรุปที่ได้จากการศึกษานี้เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางการวิจัยในเรื่องสื่อ โฆษณาบนอินเตอร์เนตด้วยแบนเนอร์ต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
พิมชนก ธรรมนิยม . (2552). ผลของการปรากฎของแบนเนอร์ การใช้เทคนิคจูงใจและความสอดคล้องของเนื้อหาแบนเนอร์กับเนื้อหาเวปไซต์ ต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมชนก ธรรมนิยม . 2552. "ผลของการปรากฎของแบนเนอร์ การใช้เทคนิคจูงใจและความสอดคล้องของเนื้อหาแบนเนอร์กับเนื้อหาเวปไซต์ ต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมชนก ธรรมนิยม . "ผลของการปรากฎของแบนเนอร์ การใช้เทคนิคจูงใจและความสอดคล้องของเนื้อหาแบนเนอร์กับเนื้อหาเวปไซต์ ต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พิมชนก ธรรมนิยม . ผลของการปรากฎของแบนเนอร์ การใช้เทคนิคจูงใจและความสอดคล้องของเนื้อหาแบนเนอร์กับเนื้อหาเวปไซต์ ต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.