ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชน
นักวิจัย : พรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์
คำค้น : กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ขวัญเรือน กิติวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745813788 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17412
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีในสังคมไทย ทั้งบทบาทหน้าที่ที่กำหนดให้และบทบาทหน้าที่ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชน ขอบเขตของการศึกษาวิจัยครอบคลุมถึง การศึกษาบทบาทหน้าที่ด้านสื่อสารมวลชน โดยทำการศึกษาถึงลักษณะโครงสร้าง สื่อในสังกัด และภารกิจหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า รัฐบาลตั้งกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นครั้งแรกในชื่อกองการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เป็นที่รู้จักและเลื่อมใสในหมู่ประชาชนชาวไทย และเผยแพร่ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและไว้วางใจแก่นานาประเทศ ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีหน่วยงานอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ ในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ มีสื่อในสังกัดทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คโทรนิค และสื่อเฉพาะกิจ ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการเผยแพร่นโยบายและผลงานของรัฐบาล ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอันดีต่อรัฐบาล ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการให้ข่าวสาร ความรู้ การศึกษา ความบันเทิง การกระตุ้นเร้า และสืบทอดมรดกทางสังคม ด้านลักษณะของงานกรมประชาสัมพันธ์มีบทบาทหน้าที่ ทั้งการผลิต การผลิตซ้ำ การเผยแพร่และการบริโภค นอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ยังมีบทบาทหน้าที่แฝงในการรักษาอำนาจของรัฐบาล และการครอบงำทางด้านทัศนคติและวัฒนธรรม

บรรณานุกรม :
พรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์ . (2535). บทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์ . 2535. "บทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์ . "บทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
พรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์ . บทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.