ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรม
นักวิจัย : ไพฑูรย์ ทองหอม
คำค้น : พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน , พลศึกษา -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฟอง เกิดแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745647659 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17779
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรม ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามให้ตรวจคำตอบ มาตราส่วนประเมินค่า แบบเลือกคำตอบและแบบปลายเปิด โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ส่งไปยังผู้ช่วยผู้อำนวยการลักษณะงานกิจการนักศึกษา อาจารย์หัวหน้าหมวดวิชาพลศึกษา และอาจารย์พลศึกษา ชุดที่ 2 ส่งไปยังนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรม 22 แห่ง ได้รับแบบสอบถามชุดที่ 1 คืนมาร้อยละ 86.15 ชุดที่ 2 ร้อยละ 86.36 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าที (t-test) แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปตารางและความเรียง ผลการวิจัยพบว่า วิทยาลัยเกษตรกรรมมีการจัดโปรแกรมพลศึกษาประกอบด้วยโครงการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัย โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายนอกวิทยาลัย โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาลัยหรือสถาบัน โครงการจัดกรรมเพื่อสันทนาการ ส่วนโครงการการบรรดิการทางพลศึกษาไม่ได้มีการจัดขึ้นเลย วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดและดำเนินการโครงการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน คือ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานทางกีฬา และออกกำลังกายด้วยกิจกรรมพลศึกษา วิชาบังคับตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ที่จัดสอนมากที่สุด คือ แฮนด์บอล วิชาที่จัดเป็นวิชาเลือกมากที่สุด คือ ตะกร้อ วิชาที่สอนเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2520 แผนกวิชาเกษตรกรรม ที่จัดสอนมากที่สุด คือ วอลเลย์บอล การสอนเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใช้ขั้นตอนการสอนครบทุกขั้นตอน วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดและดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัย คือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษา กีฬาที่จัดมากที่สุดในโครงการนี้ คือ ฟุตบอล จัดภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ใช้เวลา 3 วัน มีการแข่งขันตลอดทั้งวัน วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดและดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายนอกวิทยาลัย คือ เพื่อปลูกฝังทัศนคติในด้านการกีฬาตามอุดมคติ อาทิ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างสถาบัน กีฬาที่จัดมากที่สุด คือ ฟุตบอล วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดและดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาลัย หรือสถาบัน คือ เพื่อปลูกฝังทัศนคติในด้านการกีฬาตามอุดมคติ อาทิ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างสถาบัน กิจกรรมที่นิยมจัดมากที่สุด คือฟุตบอล รองลงมาได้แก่ บาสเกตบอล ใช้วิธีการคัดเลือกกีฬาจากนักศึกษาที่สนใจมาสมัครเป็นนักกีฬา การจัดโครงการนี้ใช้เงินบำรุงการศึกษา วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดและดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสันทนาการ คือ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมที่นิยมจัดในโครงการนี้ได้แก่ ฟุตบอล โดยนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของตนเอง ช่วงเวลาจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จัดในตอนเย็น จัดโดยใช้เงินบำรุงการศึกษา การวัดและประเมินผลโครงการใช้การดูจากการเข้าร่วมกิจกรรม การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ช่วยผู้อำนวยการลักษณะงานกิจการนักศึกษา อาจารย์หัวหน้าหมวดวิชาพลศึกษา และอาจารย์พลศึกษากับนักศึกษา เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ปรากฏดังนี้ โครงการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 หลายด้าน การให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬา กรีฑาประเภทต่าง ๆ การให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาพลศึกษา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัย พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 หลายด้าน เช่น การปลูกฝังให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา การพัฒนาความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาภายนอกวิทยาลัย พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 หลายด้าน เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษา การปลูกฝังทัศนคติให้เกิดความรักและนิยมพฤติกรรมของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาลัยหรือสถาบัน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 หลายด้าน เช่น การส่งเสริมนักศึกษาที่มีทักษะทางกีฬาดี เข้าแข่งขันในสถานการณ์เล่นจริง การปลูกฝังให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสันทนาการ พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 หลายด้าน เช่น การส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การให้นักศึกษามีทักษะในการเล่นกีฬาและจัดกรรมสันทนาการ การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ปรากฏผลดังนี้ โครงการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน พบว่า ส่วนมากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 เช่น การขาดความร่วมมือของอาจารย์อื่น ๆ ในวิทยาลัย ขาดการส่งเสริมในด้านการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ โครงการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัย พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 หลายด้าน เช่น ปัญหานักศึกษามีเวลาฝึกซ้อมไม่เพียงพอ ปัญหาการประชาสัมพันธ์ในการจัดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาภายนอกวิทยาลัย พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ในด้านการขาดการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร การขาดความร่วมมือของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ปัญหานักศึกษามีเวลาฝึกซ้อมไม่เพียงพอ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาลัย พบว่า ส่วนมากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 เช่น การขาดความร่วมมือของนักศึกษาในการเข้าร่วม ปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬา โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสันทนาการ พบว่า ส่วนมากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 เช่น ปัญหางบประมาณที่ใช้ไม่เพียงพอ และปัญหาการขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกรรมเพื่อสันทนาการ

บรรณานุกรม :
ไพฑูรย์ ทองหอม . (2528). การจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย์ ทองหอม . 2528. "การจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย์ ทองหอม . "การจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
ไพฑูรย์ ทองหอม . การจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.