ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน" วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยครูนครปฐม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน" วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยครูนครปฐม
นักวิจัย : เพ็ญศรี สร้อยเพชร
คำค้น : การสอนด้วยสื่อ , โสตทัศนศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ ปัทมาคม , สมเชาว์ เนตรประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17776
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อสร้างชุดการสอนเรื่อง “การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน” วิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 2)เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 85/85 3) เพื่อศึกษาพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอนโดยใช้ชุดการสอนนี้ ผู้วิจัยได้สร้างชุดการสอนจำนวน 2 หน่วย และแบบสอบถามจำนวน 45 ข้อ โดยให้นักศึกษาวิทยาลัยครูนครปฐมจำนวน 28 คน เป็นตัวอย่างประชากรทำแบบสอบก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการสอนแต่ละหน่วย แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน และ พัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุดการสอนหน่วยที่ 1 มีประสิทธิภาพ 92.14/90.85 และหน่วยที่ 2 มีประสิทธิภาพ 88.09/92.85 ซึ่งแสดงว่านักศึกษาทำแบบฝึกหัดในชุดการสอนทั้ง 2 หน่วยสูงกว่ามาตรฐาน 85 ตัวแรก และทำแบบสอบหลังเรียนจากชุดการสอนทั้งสองหน่วย ได้ถูกต้องสูงกว่ามาตรฐาน 85 ตัวหลัง และคะแนนของแบบสอบก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนทั้ง 2 หน่วย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
เพ็ญศรี สร้อยเพชร . (2524). การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน" วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยครูนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญศรี สร้อยเพชร . 2524. "การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน" วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยครูนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญศรี สร้อยเพชร . "การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน" วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยครูนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
เพ็ญศรี สร้อยเพชร . การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน" วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยครูนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.