ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารตราสินค้าไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและสินค้าหรือบริการไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารตราสินค้าไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและสินค้าหรือบริการไทย
นักวิจัย : ธีรพล ภูรัต
คำค้น : Brand Communication , Brand Identity , Brand Image , Country Brand , Thailand’s Brand , การสื่อสารตราสินค้า , ตราประเทศ , ตราสินค้าไทย , ภาพลักษณ์ตราสินค้า , เอกลักษณ์ตราสินค้า
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5280197 , http://research.trf.or.th/node/7503
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของการสื่อสารตราสินค้าไทย และเพื่อ ศึกษาเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และการสื่อสารแบบบูรณาการของตราสินค้าไทยในทัศนะของ ผู้ส่งออกสินค้าไทย รวมทั้งยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบดังกล่าว และท้ายที่สุดเพื่อ ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจำลองการวัดการสื่อสารตราสินค้าไทยที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ วิธีการวิจัยใช้แบบผสม โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสารและการ สัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์และนักวิชาการ จำนวน 21 คน และใช้การวิจัย เชิงปริมาณ ด้วยการสำรวจความคิดเห็นกับผู้ส่งออกสินค้าไทย จำนวน 1,050 ราย ผลการวิจัย พบว่า กระทรวงพาณิชย์ต้องการสร้างตราสินค้าไทยให้ภาคเอกชนได้ใช้ ร่วมกับตราสินค้าของตนเอง เพื่อให้การสนับสนุนการส่งออกจากภาครัฐทำได้ง่ายขึ้น และช่วย สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยและสินค้าหรือบริการที่ได้รับตราสินค้าไทยด้วย ผู้ส่งออกเห็น ว่า เอกลักษณ์ที่สะท้อนผ่านตราสัญลักษณ์ที่ใช้สีทองและข้อความ THAILAND มีความเหมาะสม ในระดับมาก และต้องการให้สินค้าหรือบริการที่ได้รับตราสินค้าไทยสะท้อนภาพความน่าไว้วางใจ มากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพ โดยมีบุคลิกภาพที่ทันสมัยและซื่อสัตย์ รวมทั้งต้องการให้มีการ สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมา คือ ทูตแห่งแบรนด์ โดยควรสื่อสารกับผู้ส่งออกไทย มากที่สุด ทั้งนี้ยังพบว่า ทั้งสามองค์ประกอบของการสื่อสารตราสินค้าไทย ได้แก่เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และการสื่อสารแบบบูรณการมีความสัมพันธ์กันทางบวกที่ระดับนัยสำคัญ .01 นอกจากนั้นแบบจำลองการวัดการสื่อสารตราสินค้าไทยที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ และ 43 ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบที่มีความสำคัญ มากที่สุด คือ ภาพลักษณ์ รองลงมา คือ เอกลักษณ์ และการสื่อสารแบบบูรณาการ ตามลำดับ สำหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรมีสำรวจความคิดเห็นจากผู้นำเข้าที่ต่างประเทศ และผู้บริโภคใน ต่างประเทศ This research aims to study the following issues: 1) the state of communication of Thailand’s Brand, 2) identity, image and integrated communication of Thailand’s Brand as perceived by Thai exporters, and 3) the relationship among identity, image and integrated communication. This study also focuses on examining the empirical fit of the measurement model of Thailand’s Brand Communication. Both qualitative and quantitative research designs were applied. The methods include document research, depth-interviews with 21 key informants consisting of the executives of the Ministry of Commerce and scholars, and an opinion survey of 1,050 samples of Thai exporters. The finding reveals that the Ministry of Commerce wants to build up Thailand’s official Brand to be used together with the private sector’s own brands. This endeavor may facilitate the export promotion driven by the government, and create a favorable image for Thailand and products or services on which Thailand’s Brand exists. Meanwhile, most of the exporters highly agreed on the appropriateness of identity reflected through the “gold symbol” and the word “THAILAND” of Thailand’s Brand. They also expect Thailand’s Brand stamped on their products or services to symbolize “trustworthiness” and “quality product” respectively, while simultaneously portray such personality traits as “modern” and “honest.” Brand communication via the internet was anticipated as the main channel to reach Thai exporters the most, followed by brand ambassadors. The finding also discovers a statistically significant positive relationship (p<.01) among identity, image and integrated communication. In addition, the measurement model of Thailand’s Brand Communication with 3 components as well as 43 mock-up indicators, shows the congruence with the empirical observation. For this case, the most important component is “image,” and the less important ones are “identity” and “integrated communication,” respectively. Future research should explore further the opinion towards Thailand’s Brand among foreign importers and consumers.

บรรณานุกรม :
ธีรพล ภูรัต . (2557). การสื่อสารตราสินค้าไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและสินค้าหรือบริการไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีรพล ภูรัต . 2557. "การสื่อสารตราสินค้าไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและสินค้าหรือบริการไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีรพล ภูรัต . "การสื่อสารตราสินค้าไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและสินค้าหรือบริการไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
ธีรพล ภูรัต . การสื่อสารตราสินค้าไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและสินค้าหรือบริการไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.