ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินในชั้นหินแข็งและชั้นหินปูนโดยวิธีการสำรวจข้อมูลระยะไกลและวิธีธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอรัตภูมิ ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินในชั้นหินแข็งและชั้นหินปูนโดยวิธีการสำรวจข้อมูลระยะไกลและวิธีธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอรัตภูมิ ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลา
นักวิจัย : กำแหง วัฒนเสน
คำค้น : fault detection , geophysical methods , Groundwater exploration , hard rocks , remote sensing , การ ตรวจสอบรอยเลื่อน , การสารวจข้อมูลระยะไกล , การสารวจน้าบาดาล , ระเบียบวิธีธรณีฟิสิกส์ , หินแข็ง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5280137 , http://research.trf.or.th/node/7483
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

น้าใต้ดินในชัน้ หินแข็งเป็นแหล่งน้าที่มีความสาคัญเพมิ่ มากขึ้น เนื่องจากความต้องการ ใช้น้าที่เพมิ่ ขึ้นจากการเพมิ่ ขึ้นของจา นวนประชากร การขยายตัวของเมือง และภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น อีกทั้งน้าในชั้นหินยังมีความปลอดภัยจากสงิ่ ปนเปื้อนที่มักจะเกิดกับแหล่งน้าผิวดินและใต้ดินระดับตื้น งานวิจัยนี้ได้ทาการสารวจหาแหล่งน้าใต้ดินในชั้นหินแข็งด้วยวิธีการสารวจข้อมูลระยะไกลและวิธีธรณี ฟิสิกส์ ในพื้นที่ตาบลเขาพระ อาเภอรัตภูมิ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลา แหล่งน้าที่ตรวจ พบจะขุดเจาะเพื่อนาน้าไปใช้ในภาคการเกษตรและสา หรับอุปโภคและบริโภค การแปลความหมายข้อมูล จากข้อมูลแบบจา ลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) ให้แนวเส้นความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยาที่น่าจะสัมพันธ์ กับรอยเลื่อนหรือรอยแตกใต้ผิวดิน และน่าจะเป็นแหล่งที่น้าบาดาลถูกกักเก็บอยู่ตามรอยแตกในเนื่อหิน แข็ง แนวเส้นความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยา 3 แนว ปรากฏชัดเจนบริเวณที่ราบเชิงเขาแก้ว และได้วาง แนวสารวจด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ 5 แนววัดในทิศทางตั้งฉากกับแนวเส้นดังกล่าว การสารวจพบว่า การวัด ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบหยัง่ ลึกในแนวดิ่งโดยจัดขบวนขัว้ ไฟฟ้าแบบ Schlumberger สามารถแสดง ให้เห็นได้ว่ามีแนวรอยเลื่อนอยู่ระหว่างจุดวัดสองจุดที่อยู่คนละด้านกับแนวเส้นความไม่ต่อเนื่องทาง ธรณีวิทยา การวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนและแบบจาลองภาพตัดขวางเทียมค่าสภาพต้านทาน ไฟฟ้าให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงต่าของชั้นหินฐาน ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับตาแหน่งของรอย เลื่อนหรือรอยแตกในชั้นหินแข็ง ตาแหน่งของรอยเลื่อนหรือรอยแตกในชั้นหินมีความสอดคล้องกับผล การแปลความหมายจากวิธีวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่า (VLF) และตาแหน่งดังกล่าวตรวจพบที่ ระยะทางประมาณ 525 เมตร บนแนววัดที่  ที่ระยะทางประมาณ 110 เมตร บนแนววัดที่  ที่ความ ลึกประมาณ 54 เมตร และที่ระยะทางประมาณ 60 – 75 เมตร บนแนววัดที่ ที่ระดับความลึกประมาณ 65 – 100 เมตร ซึ่งน่าจะมีการเจาะทดสอบต่อไป Groundwater in hard rock areas has become increasingly important due to increasing of population, expanding of the city and the industrial sector etc. It is relatively safe from pollution, dissimilar surface water and shallow groundwater. Remote sensing and geophysical methods have been used for groundwater investigation in hard rock area, Khao Phra sub- district, Rattaphum district, western Songkhla Lake. The explored groundwater will then be used for plantation and consumption. The interpretation of digital elevation model data (DEM) provided the possible lineaments indicating faults or fractures in the subsurface which possibly related to groundwater trapped in hard rock. Three dominant lineaments around the foothill of Khao Keaw Mountain were suggested and 5 measuring profiles with perpendicular to the lineaments were defined to perform ground geophysics surveys. Schlumberger VES suggested that there was a fault locating between the VES measuring positions which locate at the opposite side of lineament. Reflection seismic and resistivity pseudo-section data gave a topography variation of basement rock, which indicated faults or fractures in hard rock. The exactly positions of faults or fractures have also been confirmed by the VLF data and their positions are found on the line  and  at distances of 525 m and 110 m respectively, which water should be found at a depth about 54 m and on the line  at a distance of about 60 – 75 m water should be found at depths of about 65-100 m. These positions will be recommended for future drilling test well.

บรรณานุกรม :
กำแหง วัฒนเสน . (2556). การสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินในชั้นหินแข็งและชั้นหินปูนโดยวิธีการสำรวจข้อมูลระยะไกลและวิธีธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอรัตภูมิ ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กำแหง วัฒนเสน . 2556. "การสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินในชั้นหินแข็งและชั้นหินปูนโดยวิธีการสำรวจข้อมูลระยะไกลและวิธีธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอรัตภูมิ ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กำแหง วัฒนเสน . "การสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินในชั้นหินแข็งและชั้นหินปูนโดยวิธีการสำรวจข้อมูลระยะไกลและวิธีธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอรัตภูมิ ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
กำแหง วัฒนเสน . การสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินในชั้นหินแข็งและชั้นหินปูนโดยวิธีการสำรวจข้อมูลระยะไกลและวิธีธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอรัตภูมิ ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.