ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
นักวิจัย : พรรณพิมล กุลบุญ
คำค้น : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17389
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

วัตถุประสงค์ วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและคุณค่าของโทรทัศน์ที่มีต่อการศึกษา การดำเนินงานในห้องสมุด ทั้งด้านบริหาร และบริการ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาเสนอโครงการ การใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย วิธีดำเนินการ วิธีดำเนินการวิจัย มีดังนี้คือ (1) ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำโทรทัศน์มาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาและห้องสมุด (2) สัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้องทางด้านโทรทัศน์ (3) ส่งแบบสอบถามไปยังหอสมุดกลาง 17 แห่ง เพื่อสำรวจสภาพ และการใช้โทรทัศน์ของห้องสมุดดังกล่าว (4) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสภาพการใช้โทรทัศน์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (5) เสนอโครงการ ผลการวิจัย ผลการวิจัยปรากฏว่า หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อาจนำโทรทัศน์ระบบวงจรปิดมาใช้ได้ทั้งในด้านบริหารและบริการ ในด้านบริหารอาจใช้โทรทัศน์ได้ 3 ประการ คือ (1) ใช้โทรทัศน์ฝึกงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นแบบแผนเดียวกัน (2) ใช้โทรทัศน์เป็นเครื่องตรวจห้องต่างๆของหอสมุดกลาง เพื่อป้องกันการขโมยหนังสือ และเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของห้องสมุดรวมทั้งเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีปัญหาเรื่องการค้นคว้าจากห้องสมุด (3) ใช้โทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัยทราบถึงบริการของหอสมุดกลาง และเพื่อกระตุ้นบุคคลดังกล่าวให้มาใช้บริการของห้องสมุดให้มากขึ้น และอาจใช้โทรทัศน์ประชาสัมพันธ์รายการที่หอสมุดกลางจัด เพื่อให้มีผู้ติดตามชมรายการ ทางด้านการให้บริการ หอสมุดกลางอาจนำโทรทัศน์ระบบวงจรปิดมาใช้ในการขยายบริการของห้องสมุดไปทั่วมหาวิทยาลัย โดยการจัดรายการโทรทัศน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัย ใช้โทรทัศน์ปฐมนิเทศห้องสมุดเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ผู้สนใจชมได้พร้อมกัน ใช้โทรทัศน์ในการให้บริการตอบคำถาม และประการสุดท้ายเพื่อให้การใช้โทรทัศน์ของหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพมากที่สุด หอสมุดกลางควรจัดสถานที่ในห้องสมุดสำหรับให้ผู้ศึกษารายการจากแถบบันทึกภาพ

บรรณานุกรม :
พรรณพิมล กุลบุญ . (2519). โครงการใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณพิมล กุลบุญ . 2519. "โครงการใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณพิมล กุลบุญ . "โครงการใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
พรรณพิมล กุลบุญ . โครงการใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.