ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าในเมืองและชานเมือง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าในเมืองและชานเมือง
นักวิจัย : พรรณภา พูลบัว
คำค้น : ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ , ภาษาอังกฤษ -- ประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปานตา ใช้เทียมวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 974562338 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17390
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า โรงเรียนในเมืองและโรงเรียนชานเมือง วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดนครปฐม ที่เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มประสบการณ์พิเศษ ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มในเมือง จำนวน 159 คน และกลุ่มชานเมือง จำนวน 177 คน ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบการรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแบบเรียน English Is Fun Book One and Two. การดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบการรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างประชากร แล้วนำกระดาษคำตอบมาตรวจให้คะแนนและเปรียบเทียบความสามารถในการรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสองกลุ่ม โดยการทดสอบค่าซี (Z-test) ผลการวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนในเมือง และโรงเรียนชานเมืองมีความสามารถในการรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05

บรรณานุกรม :
พรรณภา พูลบัว . (2526). การเปรียบเทียบการรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าในเมืองและชานเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณภา พูลบัว . 2526. "การเปรียบเทียบการรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าในเมืองและชานเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณภา พูลบัว . "การเปรียบเทียบการรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าในเมืองและชานเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
พรรณภา พูลบัว . การเปรียบเทียบการรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าในเมืองและชานเมือง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.