ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพของสื่อการสอนของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพของสื่อการสอนของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ไพบูลย์ ใสยาวงศ์
คำค้น : สื่อการสอน , ธุรกิจศึกษา -- ประวัติ , โรงเรียนพาณิชยการ -- ประวัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17769
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

ความมุ่งหมาย 1. เพื่อสำรวจประเภท ชนิด สภาพและความถี่ของการใช้สื่อการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบันของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อสำรวจความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู อาจารย์ในโรงเรียนพณิชยการเอกชน เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนประกอบการสอน 3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนพณิชยการเอกชน และผู้เกี่ยวข้องที่มีต่องานสื่อการสอน. วิธีดำเนินการวิจัย : ส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และครูอาจารย์ในโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 225 คน แบบสอบถามที่ได้รับคืนมานำมาหาค่าสถิติเป็นร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. ผลการวิจัย : 1. โรงเรียนส่วนใหญ่มีโสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงเท่านั้น และมิได้จัดให้มีแผนกโสตทัศนศึกษาโดยเฉพาะ 2. การใช้สื่อการสอนประกอบการเรียนการสอนพบว่า ครูผู้สอนใช้กระดานดำมากที่สุด ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ มิได้นำมาใช้เลย เนื่องจากไม่มีโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอ ไม่มีสื่อการสอนที่เหมาะสมในวิชาทางพณิชยการ และไม่มีสถานที่ที่เหมาะสม 3. ผู้บริหารส่วนใหญ่มีทัศนคติและสนับสนุนงานสื่อการสอน. ข้อเสนอแนะ : 1. โรงเรียนควรจัดให้มีห้องโสตทัศนศึกษาโดยเฉพาะ และจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ 2. ควรให้นักเรียนที่เรียนแผนกการขาย การโฆษณา ช่วยจัดทำสื่อการสอนสำหรับวิชาทางพณิชยการอื่น ๆ 3. ควรจัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษาสำหรับโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ . (2524). สถานภาพของสื่อการสอนของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ . 2524. "สถานภาพของสื่อการสอนของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ . "สถานภาพของสื่อการสอนของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ . สถานภาพของสื่อการสอนของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.