ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ
นักวิจัย : ไพบูลย์ พูลพิพัฒน์
คำค้น : ศึกษานิเทศก์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17768
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ 2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ. วิธีดำเนินการวิจัย : ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 470 คน ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัด 139 คน และครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา 331 คน ซึ่งอยู่ภาคเหนือรวม 15 จังหวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสำรวจ 2 ชุด ชุดที่หนึ่งสำหรับถามศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัด ชุดที่สองสำหรับถามครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา แบบสำรวจทั้ง 2 ชุดมีส่วนที่เหมือนกัน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัด รวม 6 ด้านคือ การนิเทศการสอนและการบริหาร งานวิชาการ การประชุม อบรม สัมมนาครูและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การผลิตและเผยแพร่เอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารทางวิชาการและอุปกรณ์การสอน การประเมินผลการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย แบบสำรวจสำหรับศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดมีตอนที่ 3 เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แบบสำรวจทั้ง 2 ชุด มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ และแบบมาตราส่วนประเมินค่า การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้ตัวอย่างประชากรตอบ จำนวน 470 ฉบับ ได้รับคืนมาและใช้ได้จำนวน 349 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 74.25 แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ. สรุปผลการวิจัย : 1. สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด นอกจากนี้ทั้ง 2 กลุ่ม มีอายุราชการระหว่าง 11-15 ปี มากที่สุด และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันระหว่าง 1-5 ปี มากที่สุด ศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดส่วนมากมีวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับครูใหญ่ส่วนมากมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 2. การปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในด้านต่าง ๆ 2.1 การนิเทศการสอนและการบริหารงานวิชาการ ครูใหญ่และศึกษานิเทศก์มีความเห็นแตกต่างกันคือ ครูใหญ่ เห็นว่าศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดไม่ได้ปฏิบัติงานด้านนี้เลย แต่ศึกษานิเทศก์เห็นว่า ตนได้ปฏิบัติงานในด้านนี้น้อย 2.2 การจัดประชุม อบรม สัมมนาครู และปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทั้งครูใหญ่และศึกษานิเทศก์ มีความเห็นไม่แตกต่างกันคือ เห็นว่าศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดได้ปฏิบัติในด้านนี้น้อย 2.3 การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาหลักสูตร ทั้งครูใหญ่และศึกษานิเทศก์ มีความเห็นไม่แตกต่างกัน คือ เห็นว่าศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดได้ปฏิบัติงานในด้านนี้น้อย 2.4 การผลิตและเผยแพร่เอกสารหลักสูตร เอกสารทางวิชาการและอุปกรณ์การสอน ทั้งครูใหญ่และศึกษานิเทศก์มีความเห็นไม่แตกต่างกันคือ เห็นว่าศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดได้ปฏิบัติงานในด้านนี้น้อย 2.5 การประเมินผลการศึกษา ทั้งครูใหญ่และศึกษานิเทศก์มีความเห็นไม่แตกต่างกัน คือเห็นว่าศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดได้ปฏิบัติงานในด้านนี้น้อย 2.6 การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งครูใหญ่และศึกษานิเทศก์มีความเห็นไม่แตกต่างกัน คือเห็นว่าศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดได้ปฏิบัติงานในด้านนี้น้อย 3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดให้ความเห็นว่า มีปัญหาดังนี้ การไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ การไม่มีเวลาเพียงพอในการออกนิเทศ การขาดยานพาหนะในการออกนิเทศ อัตรากำลังของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดมีไม่เพียงพอ การขาดวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอในการให้การอบรมครู การขาดแคลนวัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานการนิเทศ การไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาจากโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ พูลพิพัฒน์ . (2523). บทบาทของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพบูลย์ พูลพิพัฒน์ . 2523. "บทบาทของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพบูลย์ พูลพิพัฒน์ . "บทบาทของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
ไพบูลย์ พูลพิพัฒน์ . บทบาทของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.