ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการเรียนการสอนวิชาประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการเรียนการสอนวิชาประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : เนาวรินทร์ ชนะทัพ
คำค้น : ประชากรศึกษา -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17766
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนวิชาประชากรศึกษา และนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น วิธีดำเนินการวิจัย : สุ่มตัวอย่างประชากร ซึ่งเป็นผู้บริหาร ได้แก่อาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายวิชาสังคมศึกษา กับตัวอย่างประชากรจำนวน 30 คน และอาจารย์ผู้สอนวิชาประชากรศึกษาทุกคนจำนวน 25 คน นักเรียนจำนวน 300 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เปิดสอนวิชาประชากรศึกษาปีการศึกษา 2520 และปีการศึกษา 2521 เฉพาะในกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 โรงเรียน โดยการสุ่มแบ่งเป็นพวก (Stratified Random Sampling) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการเรียนวิชาการประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สร้างขึ้นเอง เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าโคสแควร์ (Chi-aquars) เป็นรายข้อและนำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 1. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโดยส่วนรวมแล้ว ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนวิชาประชากรศึกษา และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาประชากรศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ในปัญหาจำนวน 59 ข้อ จากจำนวนทั้งสิ้น 112 ข้อ 2. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนักเรียน สรุปได้ดังนี้ 2.1 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนวิชาประชากรศึกษา และนักเรียน เกี่ยวกับปัญหาประชากรศึกษาในเกณฑ์มาก จากค่าเฉลี่ย (x̅) 2.50 ขึ้นไป และไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ที่ .05 ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชากรศึกษาให้แก่ชุมชน ด้านวิธีสอน ส่วนในด้านสื่อการเรียนการสอนมีปัญหาในเรื่องความรู้เกี่ยวกับแหล่งสื่อการเรียนการสอนและการขอยืมสื่อการเรียนการสอนจากสถาบันอื่น ตลอดจนจำนวนและชนิดของสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน สำหรับด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขาดความร่วมมือและสนับสนุนจากสถาบันต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดตั้งชุมนุมประชากรศึกษา 2.2 ปัญหาที่ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนวิชาประชากรศึกษา และนักเรียน มีความเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ขึ้นไป ได้แก่ด้านเทคนิควิธีสอน ส่วนปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนได้แก่ หนังสือและเอกสารที่ใช้ค้นคว้าศึกษา ความพร้อมของหนังสือคู่มือครู, บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดให้ และการผลิตสื่อการเรียนการสอน

บรรณานุกรม :
เนาวรินทร์ ชนะทัพ . (2522). ปัญหาการเรียนการสอนวิชาประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนาวรินทร์ ชนะทัพ . 2522. "ปัญหาการเรียนการสอนวิชาประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนาวรินทร์ ชนะทัพ . "ปัญหาการเรียนการสอนวิชาประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
เนาวรินทร์ ชนะทัพ . ปัญหาการเรียนการสอนวิชาประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.