ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : แนม ชินพงศ์
คำค้น : โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร , การบริหารงานวิชาการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , กรรณิการ์ สัจกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17759
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของระบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ 2. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ 3. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบการบริหารงานวิชาการและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารในโรงเรียน ผู้บริหารนอกโรงเรียน นักวิชาการในโรงเรียน และนักวิชาการนอกโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ จำนวน 48 โรงเรียน ใน 14 เทศบาลเมืองที่ตั้งอยู่ในท้องที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส จำแนกเป็นผู้บริหารในโรงเรียน 85 คน ผู้บริหารนอกโรงเรียน 21 คน นักวิชาการในโรงเรียน 261 คน และนักวิชาการนอกโรงเรียน 24 คน รวมกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น 391 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเป็นแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบปลายเปิด โดยถามเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ งานวิชาการในการวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุมงานวิชาการด้านต่าง ๆ คือ กระบวนการบริหารงานวิชาการ หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ การสอน สื่อการเรียนและห้องสมุด กิจกรรมนักเรียน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา และการนิเทศการศึกษา วิธีวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้คือ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้มีการแบ่งสายงานบริหารออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการและฝ่ายปกครอง แต่ในบางโรงเรียนได้เพิ่มฝ่ายกิจกรรมนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งฝ่ายและในบรรดาตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายต่าง ๆ นั้น ตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายธุรการมีมากกว่าจำนวนผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งงานรับผิดชอบเป็นครูทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (หัวหน้าฝ่าย) และในบางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อบริหารงานวิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารของโรงเรียน 2. การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ด้านต่าง ๆ ปรากฏว่า งานด้านกิจกรรมนักเรียนและงานด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนได้ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก งานด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ และการสอนโรงเรียนได้ปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างมาก งานด้านกระบวนการบริหารงานวิชาการ สื่อการเรียนและห้องสมุด โรงเรียนได้ปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ส่วนงานด้านการนิเทศการศึกษานั้นโรงเรียนได้ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 3. เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ ปรากฏว่า กระบวนการบริหารงานวิชาการเป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ สื่อการเรียนและห้องสมุดเป็นปัญหาอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ส่วนกิจกรรมนักเรียน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา และการนิเทศการศึกษาเป็นปัญหาอยู่ในระดับน้อย

บรรณานุกรม :
แนม ชินพงศ์ . (2522). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แนม ชินพงศ์ . 2522. "การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แนม ชินพงศ์ . "การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
แนม ชินพงศ์ . การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.