ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการอธิบายก่อนและหลังทำการบ้านและหลังการตรวจ ซึ่งมีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการอธิบายก่อนและหลังทำการบ้านและหลังการตรวจ ซึ่งมีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักวิจัย : นวลศรี เห็นสุข
คำค้น : คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุพิน พิพิธกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745610437 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17380
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และหาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามที่เรียนโดยได้รับการอธิบายการบ้านก่อนและหลังทำการบ้านและหลังการตรวจ ผู้วิจัยได้ทดลองสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยจำนวน 135 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มทดลองคือ กลุ่มแรก จำนวน 45 คน ผู้วิจัยได้อธิบายการบ้านแก่นักเรียนก่อนที่จะให้นักเรียนทำ กลุ่มที่สอง จำนวน 42 คน ผู้วิจัยได้ตรวจการบ้าน แก้ไขและให้คะแนน ส่งคืนนักเรียนแล้วอธิบายการบ้านแก่นักเรียน กลุ่มที่สาม จำนวน 48 คน ผู้วิจัยได้อธิบายการบ้านแก่นักเรียนหลังจากนักเรียนทำการบ้านเสร็จ ใช้เวลาสอน 13 คาบๆละ 50 นาที เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนทำแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบสำรวจเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความเที่ยง 0.85 และ 0.95 ตามลำดับ แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ ANOVA และหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเจตคติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตรของ เพียร์สัน ผลการวิจัยปรากฏว่า เจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งสามกลุ่มไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
นวลศรี เห็นสุข . (2525). ผลของการอธิบายก่อนและหลังทำการบ้านและหลังการตรวจ ซึ่งมีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลศรี เห็นสุข . 2525. "ผลของการอธิบายก่อนและหลังทำการบ้านและหลังการตรวจ ซึ่งมีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลศรี เห็นสุข . "ผลของการอธิบายก่อนและหลังทำการบ้านและหลังการตรวจ ซึ่งมีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
นวลศรี เห็นสุข . ผลของการอธิบายก่อนและหลังทำการบ้านและหลังการตรวจ ซึ่งมีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.