ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทหน้าที่ของโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและการก่อโรคของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่แพร่กระจายทางอาหาร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทหน้าที่ของโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและการก่อโรคของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่แพร่กระจายทางอาหาร
นักวิจัย : โสรยา จาตุรงคกุล
คำค้น : Listeria monocytogenes , nitrosative stress , NmlR , Oxidative stress
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5280077 , http://research.trf.or.th/node/7471
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Listeria monocytogenes เป็นแบคทีเรียก่อโรคที่แพร่กระจายทางอาหารและก่อให้เกิดโรค listeriosis แม้ในปัจจุบันหารติดเชื้อนี้จะเกิดขึ้นได้ในคนที่มีสุขภาพแข็งแรง listeriosis มักพบ มากในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้สูงอายุ และหญิง ตั้งครรภ์ L. monocytogenes เป็นแบคทีเรียที่มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้ง ในขณะที่แบคทีเรียอยู่ใน host และนอก host การที่ L. monocytogenes สามารถทนทานต่อ ความเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมได้นั้น มีส่วนมาจากบทบาทหน้าที่ของโปรตีนที่มีความสำคัญ ต่อการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ในรายงานนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษาบทบาทหน้าที่ของโปรตีน NmlR ซึ่งเป็นโปรตีนในตระกูล MerR ที่ควบคุมการแสดงออกของยีนอื่นๆ ใน L. monocytogenes โดย การศึกษาเริ่มจากการสร้างเชื้อกลายพันธุ์ที่ปราศจากยีน nmlR (หรือ lmo1478) และพบว่าสาย พันธุ์ดังกล่าว มีการเจริญเติบโตที่ปกติ จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธี modified rapid amplification of cDNA ends เพื่อค้นหา transcriptional start sites ของยีน nmlR และใช้วิธี RNA-seq เพื่อหา กลุ่มยีนที่ขึ้นอยู่กับ NmlR ที่ค่า P ที่น้อยกว่า 0.1 และคา่ ความแตกตา่ งในการแสดงออก มากกว่า 1.5 เท่า พบว่า ยีนที่ขึ้นอยู่กับ NmlR มีทั้งสิ้น 69 ยีน ในจำนวนนี้ 26 ยีนถูกควบคุมใน เชิงลบและ 43 ยีนถูกควบคุมในเชิงบวก โดยยีนส่วนใหญ่เป็นยีนที่มีบทบาทในการแบ่งเซลล์และ รูปร่าง จากการทดสอบกับสารให้อนุมูลอิสระจำพวกออกซิเจนและไนโตรเจน พบว่า ไม่มีความ แตกต่างในการตอบสนองระหว่าง wild type และ nmlR การทดลองส่วนสุดท้ายคือการ ทดสอบบทบาทหน้าที่ของ NmlR ต่อพยาธิกำเนิดของ L. monocytogenes โดยตรวจวัด ความสามารถในการบุกรุกและเพิ่มจำนวนในเซลล์ host Listeria monocytogenes is a foodborne pathogen and a causative agent of a bacterial infection called listeriosis. Although increasing evidence shows that L. monocytogenes can cause febrile gastroenteritis in healthy individuals, listeriosis is more prevalent among immunocompromised people (e.g., AIDS and cancer patients), the elderly, and expecting mothers. L. monocytogenes is well-known for its abilities to survive harsh physiological conditions both outside and inside the host organisms. Many stress response mechanisms utilized by L. monocytogenes are identified and characterized extensively. The study herein focuses on characterization of a transcription regulator NmlRLM, which belongs to a MerR protein family and is encoded by lmo1478 gene in L. monocytogenes (LM). An in-frame deletion was created in L. monocytogenes nmlR to create nmlR strain. Loss of NmlR did not result in growth impair. Modified rapid amplification of cDNA ends was performed to identify transcriptional start sites of nmlR gene. Transcriptomes of wild type and nmlR strains were compared using RNA-seq. At cut-off criteria of 1.5 fold changes in expression and less than 0.5 P value, we have identified 69 genes that are under regulation of NmlR (i.e., 26 negatively regulated and 43 positively-regulated genes). Majority of genes in NmlR regulon comprises of genes with roles in cell division and shape. Based on phenotypic characterization, NmlR does not play a role in oxidative and nitrosative stress responses. In vitro asays are being performed in tissue culture in order to characterize the role of NmlR in virulenceassociated characteristics i.e., host invasion and intra-host multiplication.

บรรณานุกรม :
โสรยา จาตุรงคกุล . (2557). บทบาทหน้าที่ของโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและการก่อโรคของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่แพร่กระจายทางอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
โสรยา จาตุรงคกุล . 2557. "บทบาทหน้าที่ของโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและการก่อโรคของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่แพร่กระจายทางอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
โสรยา จาตุรงคกุล . "บทบาทหน้าที่ของโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและการก่อโรคของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่แพร่กระจายทางอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
โสรยา จาตุรงคกุล . บทบาทหน้าที่ของโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและการก่อโรคของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่แพร่กระจายทางอาหาร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.