ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 5

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 5
นักวิจัย : บาลี พุทธรักษา
คำค้น : จักกวาฬทีปนี , วรรณคดีบาลี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17072
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

คัมภีร์จากกวาฬทีปนี เป็นคัมภีร์ภาษาบาลีที่แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2063 โดยพระภิกษุไทยแห่งอาณาจักรลานนา นามว่า พระสิริมังคลาจารย์ เนื้อเรื่องทั้งหมดแบ่งเป็น 6 กัณฑ์ ความยาว 10 ผูกใบลาน หรือประมาณ 480 หน้าใบลาน วิทยานิพนธ์นี้เป็นงานวิจัยต่อเนื่องในชุดคัมภีร์ จักกวาฬทีปนี ซึ่งมีผู้ทำวิจัยไว้แล้ว 2 ท่าน คือ กัณฑ์ที่ 1-2-3 และ กัณฑ์ที่ 4 เฉพาะกัณฑ์ที่ 5 นี้มีชื่อว่าภูมินิทเทส พรรณนาภูมิ 2 คือ อบายภูมิและเทวภูมิ อบายภูมินั้น ประกอบด้วย นิรยะ ติรัจฉานโยนิ เปรตวิสัย และอสุรกาย ส่วนเทวภูมินั้น ประกอบด้วย กามาวจร รูปาวจร และอรูปาวจร นอกจากนี้ยังมีอสุรกถา พรรณนาความเป็นมาอย่างพิสดารของอสูร เทวดาในดาวดึงส์ พิภพ และพรหมกถา เรื่องของพรหมเป็นเรื่องสุดท้าย เนื้อเรื่องในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 5 บท บทที่ 1 บอกวิธีการการวิจัยและรายละเอียดเกี่ยวกับต้นฉบับที่นำมาสอบชำระ บทที่ 2 เป็นคัมภีร์จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 5 ที่ค้นคว้าสอบชำระจากต้นฉบับต่าง ๆ แล้ว บทที่ 3 เป็นคำและข้อความที่ใช้ต่างกันในแต่ละต้นฉบับ บทที่ 4 เป็นเนื้อเรื่องในกัณฑ์ที่ 5 ที่แปลเป็นภาษาไทย บทที่ 5 เป็นข้อสรุปเสนอแนะ ส่วนภาคผนวก เป็นรายชื่อเฉพาะและคำจำแนกประเภทที่มีกล่าวไว้ในเนื้อเรื่องของกัณฑ์ที่ 5 ทั้งหมด

บรรณานุกรม :
บาลี พุทธรักษา . (2523). จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 5.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บาลี พุทธรักษา . 2523. "จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 5".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บาลี พุทธรักษา . "จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 5."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
บาลี พุทธรักษา . จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 5. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.