ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดความสูญเปล่าในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดความสูญเปล่าในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์
นักวิจัย : พิทยา ห้องใส
คำค้น : อุตสาหกรรมเครื่องเรือน , การควบคุมความสูญเปล่า , การศึกษาเวลา , การจัดสมดุลสายการผลิต , การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16997
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ขจัดและลดเวลาการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อชั่วโมงแรงงานและจัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานของโรงงานเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์ โดยปรับปรุงการทำงานของผลิตภัณฑ์ 5 แบบ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ทำการผลิต ประกอบด้วย 5 สถานีงานคือ ตัดไม้ ปิดขอบ เจาะ/เซาะร่อง ประกอบ และแต่งสี/หีบห่อ จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านเวลาการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและอัตราผลผลิต พบว่าประกอบไปด้วย ขั้นตอนการทำงานที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม ความไม่สมดุลสายการผลิตและการผลิตชิ้นงานเสีย ในการดำเนินงานวิจัยจึงได้วิเคราะห์กระบวนการทำงานโดยใช้เทคนิคการศึกษาการทำงาน เทคนิค 5W1H ประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม วิเคราะห์ความสมดุลสายการผลิตจากเวลาการทำงานในแต่ละสถานีงาน และทำการจัดกำลังคนให้สมดุลกับภาระงานเพื่อลดความไม่สมดุลของสายการผลิต และวิเคราะห์ประเภทของเสียด้วยเทคนิค Why Why Analysis เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขในการผลิตชิ้นงานเสีย ผลการปรับปรุงการทำงาน พบว่า เวลาการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มลดลงจาก 36.78% เหลือ 20.64% และผลผลิตต่อชั่วโมงแรงงานของตู้ลิ้นชัก (2PLC) เพิ่มขึ้น 67.86% ตู้โล่ง (3HL) เพิ่มขึ้น 68.42% ตู้เครื่องดื่ม (3CD) เพิ่มขึ้น 63.04% ตู้อาหาร (CF90) เพิ่มขึ้น 64.44% และชั้นวาง (37A) เพิ่มขึ้น 62.79% พร้อมทั้งได้จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานเพื่อความเข้าใจของพนักงาน และสามารถรักษาระดับการทำงานไว้ต่อไป

บรรณานุกรม :
พิทยา ห้องใส . (2552). การลดความสูญเปล่าในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิทยา ห้องใส . 2552. "การลดความสูญเปล่าในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิทยา ห้องใส . "การลดความสูญเปล่าในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พิทยา ห้องใส . การลดความสูญเปล่าในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.