ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการเมืองไทย : ศึกษากรณีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์การประปานครหลวง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการเมืองไทย : ศึกษากรณีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์การประปานครหลวง
นักวิจัย : ประกายเพชร นิชานนท์
คำค้น : สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์การประปานครหลวง , กลุ่มอิทธิพล , แรงงานสัมพันธ์ -- ไทย , สหภาพแรงงาน -- ไทย , ไทย -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746324527 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17184
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
ประกายเพชร นิชานนท์ . (2538). กลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการเมืองไทย : ศึกษากรณีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์การประปานครหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประกายเพชร นิชานนท์ . 2538. "กลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการเมืองไทย : ศึกษากรณีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์การประปานครหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประกายเพชร นิชานนท์ . "กลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการเมืองไทย : ศึกษากรณีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์การประปานครหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ประกายเพชร นิชานนท์ . กลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการเมืองไทย : ศึกษากรณีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์การประปานครหลวง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.