ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และโมชันแคปเจอร์ในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และโมชันแคปเจอร์ในประเทศไทย
นักวิจัย : วีระยุทธ ประชุมชน
คำค้น : อุตสาหกรรมภาพยนตร์ , โมชัน--แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ , การพัฒนาอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จาริต ติงศภัทิย์ , รัชลิดา ลิปิกรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

อุตสาหกรรมโมชันแคปเจอร์เป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมในกลุ่มดิจิทัลคอนเทนท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการให้เกิดการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง แต่ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐ เข้ามากำหนดทิศทางและเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ทำให้อุตสาหกรรมโมชันแคปเจอร์ เติบโตแบบไร้การส่งเสริมให้เข้มแข็งและมีศักยภาพอย่างที่ควรเป็น ผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงข้อมูลทางเอกสารเพื่อนำมาวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และโมชันแคปเจอร์ไทย โดยอาศัย Diamond model ของ ไมเคิล พอร์เตอร์ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ จากการวิเคราะห์พบว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และโมชันแคปเจอร์เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในระยะตั้งต้น ขาดความรู้และงานวิจัยภายในอุตสาหกรรม และมีปัญหาด้านแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม มีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข ได้แก่ การขาดงานวิจัยเทคโนโลยี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ ขาดการสนับสนุนในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง และความไม่ชัดเจนในบทบาทของภาครัฐ แนวนโยบายที่ช่วยให้อุตสาหกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้คือ ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ตลาดต่างประเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล นำเข้าบุคลากรที่มีความรู้ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมโมชันแคปเจอร์ เข้มงวดกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดบทบาทของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม โดยกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ไว้สองขั้นตอน ได้แก่ การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตงานโมชันแคปเจอร์ในระดับภูมิภาค และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีโมชันแคปเจอร์ให้แข่งขันได้ในระดับโลก

บรรณานุกรม :
วีระยุทธ ประชุมชน . (2552). การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และโมชันแคปเจอร์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระยุทธ ประชุมชน . 2552. "การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และโมชันแคปเจอร์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระยุทธ ประชุมชน . "การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และโมชันแคปเจอร์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
วีระยุทธ ประชุมชน . การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และโมชันแคปเจอร์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.