ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการเพื่อความปลอดภัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการเพื่อความปลอดภัย
นักวิจัย : ถาวร พาณิชพันธ์
คำค้น : วิธีการเพื่อความปลอดภัย , กฎหมาย -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตติ ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17055
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

วิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามนัยความหมายทางกฎหมายคือ มาตรการที่รัฐใช้บังคับแก่บุคคลเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันผู้ที่มีสภาพน่ากลัวว่าจะกระทำผิดหรือผู้ที่มองในแง่อาชญาว่าเป็นผู้ที่มีสภาพเป็นอันตรายต่อสังคมมิให้กระทำผิดหรือมิให้กระทำผิดขึ้นอีกด้วยคำว่า “วิธีการเพื่อความปลอดภัย” ในกฎหมายไทยเพิ่งปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา จึงเป็นมาตรการที่ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยและมีผู้เข้าใจลักษณะ ความหมาย หลักเกณฑ์กันอย่างแพร่หลาย โดยมักจะเข้าใจกันว่ามีลักษณะเป็นโทษตามกฎหมายอย่างหนึ่ง หรือเข้าใจปนเปกับมาตรการอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น มาตรการที่ให้การสงเคราะห์แก่บุคคลบางประเภท เช่น คนขอทาน เด็กกำพร้าอนาถา หรือบทบังคับอื่นที่เพ่งเล็งถึงผู้กระทำผิดเฉพาะรายเช่นเดียวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย เช่น การรอการลงโทษ การพักการลงโทษ การคุมประพฤติ ฯลฯ วิธีการเพื่อความปลอดภัยเป็นมาตรการหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันสังคมมิให้เกิดการกระทำผิดได้อย่างมาก แต่ยังได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติกันน้อย การเขียนวิทยานิพนธ์นี้ขึ้น ก็โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำ ประวัติ ลักษณะ วัตถุประสงค์ของวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาแสดงให้เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ และเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกับโทษและมาตรการอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง ทั้งนี้โดยรวบรวมและวิเคราะห์จากแนวทางที่ใช้ตามกฎหมายไทย กฎหมาย คำพิพากษา แนวความคิดเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยของต่างประเทศ อนึ่ง เนื่องจากวิธีการเพื่อความปลอดภัยบางประเภทได้ถูกใช้ร่วมกับการลงโทษซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ถูกบังคับใช้ทั้งโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรม ซึ่งก็ได้มีข้อเสนอแนะให้นำระบบสับเปลี่ยนแทนที่กัน เช่นอย่าง ร่างประมวลกฎหมายเยอรมัน ค.ศ. 1962 และร่างประมวลกฎหมายญี่ปุ่น ค.ศ. 1961 มาใช้อีกทั้งการนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในการปฏิบัติของไทยยังขัดข้องและมีอุปสรรคในแง่การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามคำบังคับ และในบทบัญญัติบางประการ เช่น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ลักษณะ พฤติการณ์ของบุคคลผู้จะถูกสั่งให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยบังคับ อำนาจในการร้องขอให้ศาลบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้จะดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่ง การตั้งเงื่อนไขคุมประพฤติเมื่อศาลสั่งเพิกถอนหรืองดการบังคับใช้วีการเพื่อความปลอดภัยไว้ชั่วคราว ก็ได้เสนอแนะการดำเนินการและการปรับปรุงบทบัญญัติให้เหมาะสม เพื่อให้การใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยมีผลเป็นประโยชน์ในการป้องกันสังคมอย่างสมบูรณ์

บรรณานุกรม :
ถาวร พาณิชพันธ์ . (2520). วิธีการเพื่อความปลอดภัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถาวร พาณิชพันธ์ . 2520. "วิธีการเพื่อความปลอดภัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถาวร พาณิชพันธ์ . "วิธีการเพื่อความปลอดภัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
ถาวร พาณิชพันธ์ . วิธีการเพื่อความปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.