ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิคควอลิตี้ฟังก์ชั่นดีพลอยเมนต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่มีศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิคควอลิตี้ฟังก์ชั่นดีพลอยเมนต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่มีศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : อภิญญา เอกพงษ์
คำค้น : food product , potential traditional , quality function deployment (QFD) , Ubon Ratchathani province , จังหวัดอุบลราชธานี , ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน , เทคนิคควอลิตี้ฟังก์ชั่นดีพลอยเมนต์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080419 , http://research.trf.or.th/node/7418
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีเป้าหมายในการใช้เทคนิคคลอลิตี้ฟังก์ชันดีพลอยเมนต์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นบ้านที่มีศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานีให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่มีศักยภาพสูงที่สุดที่ได้รับการคัดเลือกในการศึกษาครั้งนี้คือ ข้าวเม่า มี การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าวเม่าอย่างเป็นระบบ และประเมินแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่โดย นักท่องเที่ยว จำนวน 194 คน ได้แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าวเม่า คือ ผลิตภัณฑ์อาหารว่างจาก ข้าวเม่าที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ข้าวเม่า ถั่ว และงา เมล็ดข้าวเม่าแบนหรือพอง ตัวตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ มองเห็นสีเขียวอ่อนสม่ำเสมอของข้าวเม่า มีรสหวาน มัน กรอบ และมี กลิ่นหอมของข้าวเม่า บรรจุในถุงพลาสติกเนื้อดีป้องกันการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มี การแสดงรายละเอียดของฉลากผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน เช่น อย.” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ใช้ข้าวเม่าพองเป็นวัตถุดิบ ซึ่งการผลิตข้าวเม่าพองโดยใช้ ไมโครเวฟ มีสภาวะการผลิตที่เหมาะสม คือ การปรับความชื้นเริ่มต้นของข้าวเม่าที่ร้อยละ 14 และใช้ เวลาในการให้ความร้อนที่ 4 นาที หลังจากนั้นจึงพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าวเม่า ซึ่งสูตรที่เหมาะสมประกอบด้วย ข้าวเม่าพองร้อยละ 54 งาขาวร้อยละ 6.7 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ร้อย ละ 6.7 เนยสด ร้อยละ 4 น้ำตาลร้อยละ 20.2 กลูโคสไซรัปร้อยละ 8.1 และเกลือร้อยละ 0.3 โดยชื่อ ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คือ ข้าวเม่าอบกรอบ เทคนิคควอลิตี้ฟังก์ชันดีพลอยเมนต์ถูกนำมาใช้เพื่อแปลงความต้องการของผู้บริโภคให้เป็น ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลต่างๆประกอบด้วย การสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวจำนวน 428 คน และข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส ซึ่งข้อกำหนดที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ปริมาณน้ำอิสระ ความชื้น และค่าคะแนนการยอมรับ นอกจากนี้ข้อกำหนดะที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์ คือ ชนิดของวัสดุ ที่นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ The aim of this study is to use quality function deployment to improve the selected traditional food products in Ubon Ratchathani in order to meet tourist expectations. The flattened young rice (Khao-mao) was selected in this study as its highest potential traditional food product. The systematic development of the new product concepts was conducted following by the concept testing using 194 tourists. The product concept was finalized as “Young rice snack product comprises of Khaomao, nut and sesame. The product characteristic can be either whole grain flake or puffed rice with even-lightly green color. The product is sweet, nutty and crunchy with a flavor of Khao-mao. The product packed in high quality plastic bag with food labeling proved by the Thai food standard institute.” The product prototype was developed by using puffed rice (Khao-mao) as raw materials for new product. A puffing process was conducted in a microwave oven. The process optimum levels were 4 minutes of puffing time and 14% initial moisture content of young flatten rice. Thereafter, the optimum formula was conducted using Mixture design. The optimum formula consisted of 54% puffed rice, 6.7% white sesame, 6.7% cashew nut, 4% butter, 20.2% sucrose, 8.1% glucose syrup and 0.3% salt. The product prototype was named as “Crunchy young rice snack”. Quality Function Deployment (QFD) was used to transform the consumer requirement data to product specification using the consumer survey data (428 tourists), physical, chemical and microbiological characteristics and sensory data of the product samples. According to product specifications, the important specifications were water activity, moisture content and the acceptance score of

บรรณานุกรม :
อภิญญา เอกพงษ์ . (2556). การใช้เทคนิคควอลิตี้ฟังก์ชั่นดีพลอยเมนต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่มีศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิญญา เอกพงษ์ . 2556. "การใช้เทคนิคควอลิตี้ฟังก์ชั่นดีพลอยเมนต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่มีศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิญญา เอกพงษ์ . "การใช้เทคนิคควอลิตี้ฟังก์ชั่นดีพลอยเมนต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่มีศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
อภิญญา เอกพงษ์ . การใช้เทคนิคควอลิตี้ฟังก์ชั่นดีพลอยเมนต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่มีศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.