ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาโมเลกุลมาร์คเกอร์ที่แสดงถึงโรคมะเร็งและแสดงการตอบสนองต่อการรักษาด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลในหนูปลูกมะเร็งด้วยเทคนิคเอ็นเอ็มอาร์ เอ็มอาร์เอส และเอ็มอาร์ไอร่วมกับการวิเคราะห์เชิงชีวเคมี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาโมเลกุลมาร์คเกอร์ที่แสดงถึงโรคมะเร็งและแสดงการตอบสนองต่อการรักษาด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลในหนูปลูกมะเร็งด้วยเทคนิคเอ็นเอ็มอาร์ เอ็มอาร์เอส และเอ็มอาร์ไอร่วมกับการวิเคราะห์เชิงชีวเคมี
นักวิจัย : ชัชนก อุดมธนกุลชัย(เลิศชุตินาท)
คำค้น : Animal model , ATP content , Energetic state , flavonoid , Intracellular reactive oxygen species , Mitochondria membrane potential , Wistar rat , ความต่างศักยของเมมเบรนไมโต คอนเดรีย , ปริมาณ ATP , ฟราโวนอยด์ , สถานะเชิงพลังงาน , สารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ , หนูขาว , แบบจำลองสัตว์ทดลอง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080217 , http://research.trf.or.th/node/7409
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเซลล์มะเร็งเปรียบเทียบกับเซลล์ปกติแสดงให้เห็นถึงเมตาโบลิคของเซลล์ที่แตกต่าง กันโดย เซลล์มะเร็งตัวอ่อนเม็ดเลือดแดง K562 และเซลล์มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก GLC4 และยังศึกษา ในเซลล์ทั้งสองกลุ่มชนิดที่มีการแสดงออกของปรากฎการดื้อยาแบบหลายขนาน K562/Adr และ GLC4/Adr มีระดับสถานะเชิงพลังงานที่สูงกว่าเซลล์ปกติโดยมีค่าความต่างศักยไมโตรคอนเดรีย m เท่ากับ 153.8+1.6 (K562), 142.4+0.9 (K562/Adr), 155.9+3.0 (GLC4), 157.7+5.9 (GLC4/Adr) และ 117.6+9.1 (PBMC) มิลลิโวลต์ ระดับปริมาณ ATP ภายในเซลล์เท่ากับ 12.3 + 1. 7 (K562), 5.1 + 3.9 (K562/Adr), 2.0 + 1.3 (GLC4), 4.6 + 2.0 (GLC4/Adr) และ 1.2 + 0.2 (PBMC) เฟมโตโมลต่อเซลล์ ปริมาณสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ (ROSi) เท่ากับ 2.18 + 0.22 (K562), 4.13 + 0.79 (K562/Adr), 8.49 + 1.55 (GLC4), 42.32 + 6.33 (GLC4/Adr) และ 0.16 + 0.004 (PBMC) พิโคโมลต่อเซลล์ และ พบว่าผลของสารสกัดไวน์แดง ไม้มะเม่า ที่มีองค์ประกอบของสารกลุ่มฟราวานอยด์ สามารถยับยั้งการ แบ่งตัวของเซลล์มะเร็งได้ในระดับมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และต้านปรากฎการณ์การดื้อต่อยาแบบหลาย ขนานได้ด้วย สารสกัดที่ได้สามารถเปลี่ยนแปลง ระดับความต่างศักยไมโตรคอนเดรีย และปริมาณ ATP ในเซลล์มะเร็งที่แตกต่างกันแต่ไม่พบผลนี้ในเซลล์ปกติ ในขณะที่ระดับอนุมูลอิสระภายในเซลล์สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ แต่เมื่อนำสารสกัดที่ได้จากไวน์ท่ไี ด้รับการบ่มร่วมกับไม้มะ เม่าและโอ๊คจะพบว่ามีรูปแบบการชดเชยผลกระทบต่อสถานะเมตาโบลิคของทั้งในเซลล์มะเร็งและเซลล์ ปกติ ผลดังกล่าวสนับสนุนการออกฤทธิ์ของสารสกัดที่ทำให้เซลล์เกิดการตายแบบอพอพโตซิส ใน การศึกษาได้ทำการจำลองสัตว์ทดลองหนูขาว Wistar rat เพศผู้ที่ถูกทำให้ระดับภูมิคุ้มกันต่ำชั่วคราว ก่อนปลูกเซลล์มะเร็งปอดชนิด GLC4 และ GLC4/Adr โดยติดตามปรากฎการณ์ด้วยการตรวจระดับสาร ชีวโมเลกุลด้วยเทคนิค NMR ควบคู่กับเทคนิคการสร้างภาพ MRI ร่วมกับการใช้สารเปรียบต่างเฟอริกเด สเฟอรอกซามิน ซึ่งทำให้เห็นการเกิดรูปแบบการเกิดก้อนมะเร็งบริเวณตำแหน่งที่ปลูกมะเร็งรวมทั้งที่ ปอดอีกด้วย Cellular metabolism is mainly depending on mitochondrial function. This organelle is not only the largely generator of the energetic compounds and the intracellular reactive oxygen species (ROSi) but also get involve the mechanism of program cell death. Our previous results have demonstrated the apoptotic cell death induced by the siamois red wine powder (SRW). This study, we observed the effects of SRW on mitochondrial bioenergetics function by determination the mitochondrial membrane potential (m), the ATP contents and the ROSi of four cancer cell lines i.e. the erythomyelogenous (K562) drug-sensitive and its corresponding multidrug resistant (K562/Adr) cells with overexpression P-gp and small cell lung carcinoma (GLC4) and its corresponding multidrug resistant (GLC4/Adr) cells with overexpression MRP1 and normal cell Peripheral Blood Mononuclear Cell (PBMC). Our results respectively showed that the |m| in K562, K562/Adr, GLC4, GLC4/Adr and PBMC are equal to 153.8+1.6, 142.4+0.9, 155.9+3.0 and 157.7+5.9 117.6+9.1 (PBMC) mV. The ATP content of each cell type is equal to 12.3+1.7 (K562), 5.1+3.9 (K562/Adr), 2.0+1.3 (GLC4), 4.6+2.0 (GLC4/Adr) and 1.2+0.2 (PBMC) fmole/cell. And the intracellular reactive oxygen species (ROSi) is equal to 2.18+0.22 (K562), 4.13+0.79 (K562/Adr), 8.49+1.55 (GLC4), 42.32+6.33 (GLC4/Adr) and 0.16+0.004 (PBMC) pmole/cell. The cytotoxic effect of siamois red wine extract (SR) and mamow wood extract (M) which are the high content of flavonoids, show the proliferation inhibition effect on cancer cell lines. The results illustrated the |m|, and ATP contents of four cell lines were dramatically changed by treatment with siamois red wine (SR) or mamow wood extract (M), but no effect on normal cell. By the effect SR or M, the ROSi of each cell can be modified either cancer cell lines or normal cell. However, the extraction of SR by aging with oak and M showed the balancing the effect on both cancer cell lines and normal cell. These results clearly showed that SRW mediated apoptosis inducing action on cancer cell lines via mitochondria level. The transient immune suppression male wistar rat model was used as the animal modeling for monitoring the homing incident of lung cancer cell line. Two cell lines, small cell lung carcinoma drug-sensitive (GLC4) and drug-resistant (GLC4/Adr) cell lines with overexpression of MRP1-protein, were respectively conveyed to each male wistar rat by subcutaneous injection at right and left haunch. The tumor growth monitoration was done before and after cancer cell lines transfection by using magnetic resonance imaging (MRI) and nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). The MRI contrast agent ferric-desferrioxamine (Fe(III)- DFO) was developed and used for in vivo enhancing MR-imaging. The cancer cell traffic was monitored and found the tumor growth formation at the origin region and all so in lung. This finding disclosed the successive wistar rat modeling for further study. And these findings also reveal a new potent contrast agent for MR-imaging.

บรรณานุกรม :
ชัชนก อุดมธนกุลชัย(เลิศชุตินาท) . (2556). การตรวจหาโมเลกุลมาร์คเกอร์ที่แสดงถึงโรคมะเร็งและแสดงการตอบสนองต่อการรักษาด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลในหนูปลูกมะเร็งด้วยเทคนิคเอ็นเอ็มอาร์ เอ็มอาร์เอส และเอ็มอาร์ไอร่วมกับการวิเคราะห์เชิงชีวเคมี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชัชนก อุดมธนกุลชัย(เลิศชุตินาท) . 2556. "การตรวจหาโมเลกุลมาร์คเกอร์ที่แสดงถึงโรคมะเร็งและแสดงการตอบสนองต่อการรักษาด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลในหนูปลูกมะเร็งด้วยเทคนิคเอ็นเอ็มอาร์ เอ็มอาร์เอส และเอ็มอาร์ไอร่วมกับการวิเคราะห์เชิงชีวเคมี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชัชนก อุดมธนกุลชัย(เลิศชุตินาท) . "การตรวจหาโมเลกุลมาร์คเกอร์ที่แสดงถึงโรคมะเร็งและแสดงการตอบสนองต่อการรักษาด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลในหนูปลูกมะเร็งด้วยเทคนิคเอ็นเอ็มอาร์ เอ็มอาร์เอส และเอ็มอาร์ไอร่วมกับการวิเคราะห์เชิงชีวเคมี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
ชัชนก อุดมธนกุลชัย(เลิศชุตินาท) . การตรวจหาโมเลกุลมาร์คเกอร์ที่แสดงถึงโรคมะเร็งและแสดงการตอบสนองต่อการรักษาด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลในหนูปลูกมะเร็งด้วยเทคนิคเอ็นเอ็มอาร์ เอ็มอาร์เอส และเอ็มอาร์ไอร่วมกับการวิเคราะห์เชิงชีวเคมี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.