ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแตกต่างของการประเมินระดับความเห็นใจของผู้ประเมินที่ทราบข้อมูล และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาของปรึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแตกต่างของการประเมินระดับความเห็นใจของผู้ประเมินที่ทราบข้อมูล และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาของปรึกษา
นักวิจัย : สุทธิลักษณ์ อินทรทัต
คำค้น : การแนะแนว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณราย ทรัพยะประภา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19132
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ผู้ประเมินที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาขอปรึกษากับผู้ประเมินที่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาขอปรึกษาจะประเมินระดับความเห็นใจแตกต่างกันหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษาชายหญิง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่กำลังศึกษาวิชา เทคนิคในการให้คำปรึกษาแนะแนว ในภาคปลายปีการศึกษา 2523 ซึ่งไม่เคยใช้มาตรความเห็นใจมาก่อน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกประเมินระดับความเห็นใจ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาขอปรึกษาและแบบประเมินระดับความเห็นใจ เครื่องมือเหล่านี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเองผู้วิจัยได้ฝึกกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน ให้ใช้มาตรความเห็นใจโดยแบบฝึกประเมินระดับความเห็นใจที่สร้างขึ้น จากนั้นจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้าเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน สำหรับผู้รับการทดลองกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยเสนอแบบประเมินระดับความเห็นใจให้ประเมินทันที ส่วนผู้รับการทดลองกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาของปรึกษาให้ศึกษาเป็นเวลา 20 นาที จากนั้นจึงให้ประเมินระดับความเห็นใจ สมมุติฐานในการวิจัยคือ ผู้ประเมินที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาขอปรึกษา และผู้ประเมินที่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาขอปรึกษา จะประเมินระดับความเห็นใจแตกต่างกัน วิเคราะข้อมูลโดยการทดสอบค่าที ( t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการประเมินแบบประเมินระดับความเห็นใจของผู้รับการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ผลการวิจัยปรากฏว่า ผู้ประเมินที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาขอปรึกษา กับผู้ประเมินที่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาขอปรึกษา ประเมินระดับความเห็นใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
สุทธิลักษณ์ อินทรทัต . (2524). ความแตกต่างของการประเมินระดับความเห็นใจของผู้ประเมินที่ทราบข้อมูล และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาของปรึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิลักษณ์ อินทรทัต . 2524. "ความแตกต่างของการประเมินระดับความเห็นใจของผู้ประเมินที่ทราบข้อมูล และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาของปรึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิลักษณ์ อินทรทัต . "ความแตกต่างของการประเมินระดับความเห็นใจของผู้ประเมินที่ทราบข้อมูล และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาของปรึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
สุทธิลักษณ์ อินทรทัต . ความแตกต่างของการประเมินระดับความเห็นใจของผู้ประเมินที่ทราบข้อมูล และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาของปรึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.