ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพในการสอนของนักศึกษาครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพในการสอนของนักศึกษาครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
นักวิจัย : สุทธิ ประจงศักดิ์
คำค้น : การฝึกสอน , ครู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19130
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพในการสอนของนักศึกษาครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ในสถาบันการฝึกหัดครูที่อยู่ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการวิจัยดังนี้ 1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับสมรรถภาพทางวิชาการของนักศึกษาครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง 2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับสมรรถภาพในการถ่ายทอดความรู้ของนักศึกษาครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง 3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับสมรรถภาพทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการสอนของนักศึกษาครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่นักศึกษาครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงที่ผ่านการฝึกสอนมาแล้วในปีการศึกษา 2520 ครูพี่เลี้ยง ครูใหญ่ และอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2520 กลุ่มตัวอย่างประชากรทั้ง 4 กลุ่ม อยู่ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคกลาง ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามออกไปจำนวน 870 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามคืนมาจากนักศึกษา 395 ฉบับ จากครูพี่เลี้ยง 156 ฉบับ จากครูใหญ่ 111 ฉบับ และอาจารย์นิเทศก์ 121 ฉบับ รวมเป็น 783 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.00 ผลของการวิจัย ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพทางวิชาการ นักศึกษาครูควรมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อวิชาที่สอนเป็นอย่างยิ่ง การค้นคว้าหาความร้อยู่เสมอ การศึกษาเพิ่มเติมในวิชาที่สอน ความแม่นยำในเนื้อหาวิชา เป็นความสำคัญรองลงมา ในสภาพที่เป็นจริง นักสึกษาครูได้ใช้ตำราแบบเรียนมากที่สุด ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน ความสามารถในการเขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม เป็นสิ่งที่นักศึกษาครูมีความรู้และได้ปฏิบัติรองลงมา 2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพในการถ่ายทอดความรู้ นักศึกษาครูควรมีความสามารถและทักษะในการจูงใจผู้เรียนมากที่สุด ความสามารถและทักษะในการสอนให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา การใช้กระดานดำ การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การนำเข้าสู่บทเรียน การแสดงท่าทางประกอบการสอน การสรุปบทเรียน เป็นความสำคัญรองลงมา ในสภาพที่เป็นจริง สิ่งที่นักศึกษามีความสามารถและทักษะมากที่สุด ได้แก่ ความสามารถและทักษะในการใช้กระดานดำ รองลงมาคือความสามารถและทักษะในการนำเข้าสู่บทเรียน 3. ความคิดเห็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับการวางแผนการสอน นักศึกษาครูได้มีการกำหนดจุดประสงค์ของการสอนทุกครั้ง 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสอนและการจัดห้องเรียน นักศึกษาครูควรจะมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน ในสภาพที่เป็นจริงนักศึกษาครูมีความรู้ ความสามารถและการปฏิบัติในการทำโครงการสอน บันทึกการสอน และสามารถนำไปปฏิบัติได้มากที่สุด 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจในการสอน นักศึกษาครูครูควรกล้าแสดงความคิดเห็นและกระทำในสิ่งที่มีเหตุผลมากที่สุด ในสภาพที่เป็นจริง นักศึกษาครูมีอารมณ์มั่นคงและควบคุมอารมณ์ได้ 6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการสอน นักศึกษาครูควรจะได้มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนใหม่ ในสภาพที่เป็นจริง นักศึกษาครูได้ใช้วิธีการต่างๆในการประเมินผลการสอนมากที่สุด

บรรณานุกรม :
สุทธิ ประจงศักดิ์ . (2521). ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพในการสอนของนักศึกษาครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิ ประจงศักดิ์ . 2521. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพในการสอนของนักศึกษาครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิ ประจงศักดิ์ . "ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพในการสอนของนักศึกษาครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
สุทธิ ประจงศักดิ์ . ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพในการสอนของนักศึกษาครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.