ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการเรียนการสอนคณิตศาตร์ โดยวิธีค้นพบระหว่างครูที่ได้รับการอบรม และ ครูที่ไม่ได้รับการอบรม จากศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการเรียนการสอนคณิตศาตร์ โดยวิธีค้นพบระหว่างครูที่ได้รับการอบรม และ ครูที่ไม่ได้รับการอบรม จากศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา
นักวิจัย : สุธน อ๋องคณา
คำค้น : คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ , พร้อมพรรณ อุดมสิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19128
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านการสอนโดยวิธีค้นพบ การสอนหรือการนำไปปฏิบัติจริง และปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของหลักสูตรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของครูที่ได้รับการอบรม และครูที่ไม่ได้รับการอบรม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเข้าใจ การสอนหรือการนำไปปฏิบัติจริงของครูและปัญหาการสอนของครูที่ได้รับการอบรม และครูที่ไม่ได้รับการอบรม ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2521 จำนวน 55 คน นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2522 จำนวน 549 คน ซึ่งเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กับครูกลุ่มตัวอย่างประชากร ในปีการศึกษา 2521 การสุ่มครูและนักเรียนใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการสอนโดยวิธีค้นพบ การสอนหรือการนำไปปฏิบัติจริงและปัญหาการสอนของครูซึ่งมีค่าความเที่ยงเป็น 0.844, 0.608 และ 0.934 ตามลำดับ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์โดยหาร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการสอนโดยวิธีค้นพบ การสอนหรือการนำไปปฏิบัติจริง และปัญหาการสอนของครูที่ได้รับการอบรม และครูที่ไม่ได้รับการอบรมวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความมีนิสัยสำคัญด้วยค่าที่ (t-test) และหาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั่วไป และข้อเสนอแนะสำหรับศูนย์อบรมครูสอนวิชาคณิตศาสตร์วิเคราะห์โดยหาร้อยละ ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ครูที่ได้รับการอบรม และครูที่ไม่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการสอนโดยวิธีค้นพบอยู่ในระดับปานกลาง การสอนหรือการนำไปปฏิบัติจริง และ ปัญหาการสอนอยู่ในระดับปานกลาง แต่จะค่อนข้างน้อย จากการเปรียบเทียบกันแต่ละด้านระหว่างครูทั้งสองกลุ่ม พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับปัญหาทางอุปกรณ์การสอนของครูทั้งสองกลุ่ม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสรุปได้ว่า ครูที่ไม่ได้รับการอบรมมีปัญหาด้านอุปกรณ์การสอนมากกว่าครูที่ได้รับการอบรม ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจด้านการสอนโดยวิธีค้นพบปัญหาการสอนของครูที่ได้รับการอบรมนั้น มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับครูที่ไม่ได้รับการอบรมนั้น ทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ

บรรณานุกรม :
สุธน อ๋องคณา . (2523). การเปรียบเทียบการเรียนการสอนคณิตศาตร์ โดยวิธีค้นพบระหว่างครูที่ได้รับการอบรม และ ครูที่ไม่ได้รับการอบรม จากศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธน อ๋องคณา . 2523. "การเปรียบเทียบการเรียนการสอนคณิตศาตร์ โดยวิธีค้นพบระหว่างครูที่ได้รับการอบรม และ ครูที่ไม่ได้รับการอบรม จากศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธน อ๋องคณา . "การเปรียบเทียบการเรียนการสอนคณิตศาตร์ โดยวิธีค้นพบระหว่างครูที่ได้รับการอบรม และ ครูที่ไม่ได้รับการอบรม จากศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
สุธน อ๋องคณา . การเปรียบเทียบการเรียนการสอนคณิตศาตร์ โดยวิธีค้นพบระหว่างครูที่ได้รับการอบรม และ ครูที่ไม่ได้รับการอบรม จากศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.