ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัด และการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัด และการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุธรรม เดชดี
คำค้น : พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฟอง เกิดแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745621935 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19126
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูพลศึกษาและนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในสถาบันการศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ โดยส่งแบบสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จำนวน 14 สถาบัน เป็นแบบสอบถามสำหรับผู้บริหารจำนวน 28 ชุด สำหรับครูพลศึกษา จำนวน 35 ชุด สำหรับนักศึกษา จำนวน 140 ชุด รวมจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 203 ชุด และได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูพลศึกษา โดยใช้ค่าที (t-test) แล้วนำเสนอในรูปตารางความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1. สถาบันการศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ไม่มีครูพลศึกษาประจำสถาบัน ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาเป็นครูพิเศษ 2. ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ที่มีปัญหาอยู่ในระดับมาก คือ นักศึกษาขาดสนามในการฝึกซ้อม ความไม่เหมาะสมของขนาดและบริเวณสนามของสถาบัน สนามที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษามีไม่เพียงพอ ความไม่เหมาะสมของทำเลที่ตั้งของสนามและห้องเรียนกิจกรรมพลศึกษา นักศึกษาไม่มีเวลาในการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน ความไม่สะดวกเกี่ยวกับการใช้สถานที่ในการแยกเก็บตัวนักศึกษาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อนันทนาการ 3. ครูพลศึกษามีความคิดเห็นว่า เกี่ยวกับปัญหาการจัดและการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในสถาบันการศึกษาพยาบาล ที่มีปัญหาอยู่ในระดับมากคือ นักศึกษาขาดสนามในการฝึกซ้อม สนามที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาไม่เพียงพอ นักศึกษาไม่มีเวลาฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน ไม่สามารถรวมทีมนักกีฬาได้ เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องมีภาระหน้าที่ในด้านการเรียน ขาดงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาภายนอกสถาบัน และกิจกรรมเพื่อนันทนาการ ความไม่สะดวกในการใช้สถานที่เพื่อแยกเก็บตัวนักกีฬา ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเพื่อนันทนาการ โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนันทนาการของนักศึกษามีน้อย และสถาบันไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อนันทนาการเท่าที่ควร 4. นักศึกษามีความคิดเห็นว่า เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในสถาบันการศึกษาพยาบาล ที่มีปัญหาอยู่ในระดับมากคือ สนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การสอน และใช้ในการฝึกซ้อมยังไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน ทำเลที่ตั้งของสนามไม่เหมาะสม และไม่สะดวกในการที่จะใช้สนามเพื่อการฝึกซ้อม ไม่ได้รับความสะดวกในการเบิกใช้และส่งคืนอุปกรณ์ และอัตราส่วนของครูพลศึกษากับนักศึกษาไม่สมดุลย์ จากการทดสอบความมีนัยสำคัญของค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดและการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .10 ทุกรายการปัญหา

บรรณานุกรม :
สุธรรม เดชดี . (2526). ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัด และการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธรรม เดชดี . 2526. "ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัด และการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธรรม เดชดี . "ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัด และการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
สุธรรม เดชดี . ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัด และการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.