ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาจิตนิยมเชิงอัตวิสัยของเบอร์เล่ย์กับโยคาจาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาจิตนิยมเชิงอัตวิสัยของเบอร์เล่ย์กับโยคาจาร
นักวิจัย : สุธิดา ชัยรุ่งเรือง
คำค้น : จิตนิยม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนทร ณ รังษี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19122
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาปรัชญาจิตนิยมเชิงอัตวิสัยของเบอร์คเล่ย์และโยคาจาร งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์พื้นฐานความคิดเกี่ยวกับจิตนิยมเชิงอัตวิสัยของเบอร์คเล่ย์และโยคาจาร เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่างจิตกับมโนคติของปรัชญา ๒ สำนักนี้ ผลของการวิจัยนี้พบว่า ทั้งเบอร์คเล่ย์และโยคาจารมีทรรศนะเหมือนกันเกี่ยวกับการมีอยู่ของโลกภายนอกว่า โลกไม่อาจมีอยู่เป็นอิสระโดยปราศจากการรับรู้ของจิต สูตรปรัชญาของเบอร์คเล่ย์ก็คือ “การมีอยู่คือการถูกรับรู้” แต่ระบบปรัชญาของเบอร์คเล่ย์นั้นเป็นได้แต่เพียงทฤษฎีแนะนัยของลัทธิจิตนิยม หาใช่จิตนิยมบริสุทธิ์ไม่ เพราะเบอร์คเล่ย์ไปแยกความแตกต่างระหว่างจิตกับมโนคติโดยเด็ดขาด สำหรับโยคาจาร จิตได้แสดงพฤติภาพไปเป็นมโนคติ กล่าวคือ มโนภาพนั้นเป็นหน่วยหนึ่งของจิต แต่ละมโนคติจึงมีเนื้อหาในตัวของมันเอง ปรัชญาโยคาจารจึงมีลักษณะเป็นจิตนิยมบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันก็เป็นสัมบูรณนิยมด้วย อย่างไรก็ตามวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีขอบเขตวิจัยเฉพาะในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับมโนคติในปรัชญาของเบอร์คเล่ย์และโยคาจารเท่านั้น จึงไม่มีรายละเอียดด้านอื่นๆ ผู้ที่สนใจก็อาจวิจัยในแง่อื่นๆ ของปรัชญาทั้ง ๒ สำนักนี้ เช่นในแง่ของอัตตา โดยจะวิจัยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือนำมาเปรียบเทียบกันก็ได้

บรรณานุกรม :
สุธิดา ชัยรุ่งเรือง . (2523). การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาจิตนิยมเชิงอัตวิสัยของเบอร์เล่ย์กับโยคาจาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธิดา ชัยรุ่งเรือง . 2523. "การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาจิตนิยมเชิงอัตวิสัยของเบอร์เล่ย์กับโยคาจาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธิดา ชัยรุ่งเรือง . "การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาจิตนิยมเชิงอัตวิสัยของเบอร์เล่ย์กับโยคาจาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
สุธิดา ชัยรุ่งเรือง . การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาจิตนิยมเชิงอัตวิสัยของเบอร์เล่ย์กับโยคาจาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.