ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฎหมายว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กฎหมายว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
นักวิจัย : สุทธิชัย จิตรวาณิช
คำค้น : หลักทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , การจัดการขาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สังเวียน อินทรวิชัย , พิชัยศักดิ์ หรยางกูร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19121
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

ในปัจจุบันความรู้เรื่องตลาดทุน การเสนอขายทรัพย์การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ กิจการผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ นับได้ว่าไม่เป็นของใหม่ในประเทศไทยแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังที่ได้มีการอนุญาตให้จัดจั้งธุรกิจการค้าหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ การจัดตั้งตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตลาดทุน ประโยชน์ของตลาดทุน เรื่องหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป เรื่องบริษัทมหาชนและในเรื่องการควบคุมธุรกิจหลักทรัพย์ออกไปอย่างกว้างขวาง โดยในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะแต่เพียงผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีกิจการขนาดใหญ่ และผู้ประกอบธุรกิจทางด้านหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเอกชน แต่รวมทั้งองค์กรของรัฐและประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา เพราะประเทศที่กำลังพัฒนามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตลาดทุนโดยการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปสร้างสรรค์และสนับสนุนการก่อให้เกิดกิจการและการเจริญเติบโตของกิจการประเภทต่างๆ เนื่องจากการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปโดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ได้มีกิจการต่างๆ เริ่มกระทำพร้อมทั้งได้มีการออกหนังสือชี้ชวนให้มีซื้อหลักทรัพย์ด้วย จึงได้ศึกษาถึงเรื่องกฎหมายว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ซึ่งก็โดยเหตุผลที่ว่าในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนนั้นอาจจะยังไม่ได้มีการดำเนินการไปตามหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสมพอ โดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวกิจการที่เสนอขายหลักทรัพย์ ฐานะและผลการดำเนินงานของกิจการ ความรับผิดชอบของกิจการที่เสนอขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีการหลอกลวงหรือฉ้อโกง การควบคุมการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในทางกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวกับการควบคุมการเสนอขายหลักทรัพย์ สำหรับการศึกษาในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนนี้ครอบคลุมไปถึงวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนที่กระทำกันในต่างประเทศและที่กระทำกันในประเทศไทย หลักการควบคุมการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนโดยกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งระเบียบข้อบังคับและวิธีการในทางปฏิบัติตลอดรวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชากร จากการศึกษาในเรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและกฎหมายที่เกี่ยวกับ พบว่าโดยทั่วไปในการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นมีหลักการที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับว่า ในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะต้องให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และตัวกิจการที่จะเสนอขายหลักทรัพย์อย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อให้ประชาชนที่จะลงทุนในหลักทรัพย์มีรายละเอียดที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้ และมีหลักห้ามการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิธีการหลอกลวงหรือกระทำการใดๆ ไปในทางที่จะให้ประชาชนที่จะซื้อหลักทรัพย์เข้าใจผิดจากความเป็นจริง ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายจะเข้าข่ายซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องควบคุมหรือไม่ก็ตาม นอกจากนั้นแล้วโดยทั่วไปในการควบคุมขององค์กรที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการที่สำคัญในการควบคุม คือการกำหนดให้การเสนอขายหลักทรัพย์ ผู้เสนอขายจะต้องดำเนินการในเรื่องการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อองค์กรนั้น ๆ ตามรายการและรายละเอียดต่างๆ ที่จะได้กำหนดขึ้น และในเวลาที่เสนอขายหลักทรัพย์แล้ว ผู้เสนอขายจะต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญที่ได้จดทะเบียนไว้พร้อมทั้งส่งมอบหนังสือชี้ชวนนี้ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ด้วย นอกจากนั้นแล้วจากการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรที่ควบคุมการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน มีหลักที่สำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปว่าหลักการของการกำหนดให้จดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ไม่ใช้เป็นการป้องกันการขาดทุนของประชาชนผู้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือเพื่อมิให้ถูกเอาเปรียบ แต่มีหลักการที่สำคัญคือ เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญให้ประชาชนผู้ซื้อหลักทรัพย์สามารถวิเคราะห์คุณภาพของหลักทรัพย์ที่เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่ดีได้ นอกจากนั้นแล้วได้ศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญให้ประชาชนผู้ซื้อหลักทรัพย์สามารถวิเคราะห์คุณภาพของหลักทรัพย์ที่เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่ดีได้ นอกจากนั้นแล้วได้ศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมและองค์กรในการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ และการออกหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ ความรับผิดชอบในทางกฎหมายในการเสนอขายหลักทรัพย์และการออกหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ ความรับผิดชอบในทางกฎหมายในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน พร้อมทั้งได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะในเรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศไทย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับข้อติดขัดที่เกิดขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย องค์กรในการควบคุมและวิธีการต่างๆ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนนั้น อาจเป็นที่ตั้งความหวังได้ว่าหากดำเนินการไปตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม มีการควบคุมที่ดี มีกฎหมายและองค์กรในการควบคุมการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพแล้วจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการระดมทุนจากประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศและกระจายความเป็นเจ้าของในกิจการต่างๆ ออกไปสู่ประชาชนทั่วไป อันหมายถึงการบรรลุถึงเป็นหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ

บรรณานุกรม :
สุทธิชัย จิตรวาณิช . (2524). กฎหมายว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิชัย จิตรวาณิช . 2524. "กฎหมายว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิชัย จิตรวาณิช . "กฎหมายว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
สุทธิชัย จิตรวาณิช . กฎหมายว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.